فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

نویسندگان

چکیده

در طول عمر 35 سالة‌ انقلاب اسلامی، همواره تحریم‌‌های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات‌متحده در مقابله با سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم‌های اقتصادی چه فرصت‌ها و راهبردهایی پیش‌‌روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی شامل کتاب‌ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت‌های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه‌گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه‌تنها اثرات تحریم‌‌ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به‌عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.; ;

کلیدواژه‌ها