تدوین شاخص‌ ترکیبی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سنجش آن طی یک دوره هشت‌ساله

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده‌ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع‌آوری و تحلیل محتوا می‌شود. نشانه‌ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می‌شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به‌وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می‌شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع‌بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن‌دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش‌نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می‌شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد.; داده‌های آماری مورد نیاز برای اندازه‌گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می‌شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده‌اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال‌های 1383 تا 1390 است که داده‌های آن در دسترس است. اندازه‌گیری و بررسی شاخص‌ها، پس از جمع‌آوری داده‌ها و محاسبه شاخص‌ها، با استفاده از روش‌های آماری توصیفی انجام می‌شود.;

کلیدواژه‌ها