فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران

نویسندگان

چکیده

با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می‌گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال‌توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف‌شده، با دستاوردهای به‌دست‌آمده تناسبی ندارد؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب‌های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم‌دهی به ابعاد مختلف آسیب‌های برنامه‌های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم‌های حاکم، اغلب به‌طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه‌ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده‌مان غالب برنامه‌ها و تجربه برنامه‌ریزی بررسی می‌شود. سپس آسیب‌شناسی جامعی از مشکلات برنامه‌ریزی در کشور انجام شده و با نظم‌دهی به ابعاد مختلف آسیب‌ها، آسیب‌ها در قالب مدلی سه‌سطحی، در سه سطح پیش از برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی و پس از برنامه‌ریزی بیان می‌شود. این مقاله با به‌کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع‌آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش‌های پیشین و با نظم‌دهی به ابعاد مختلف آسیب‌ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به‌صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه‌ریزی توسعه در کشور را نشان می‌دهد و می‌تواند کمک شایانی به دست‌اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها