فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تأثیر غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز: یک مطالعه موردی برای ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) ، شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره‌گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به‌صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می‌یابد. براساس یافته‌های تحقیق حاضر، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست‌های ارزی درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها