تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

نویسندگان

چکیده

فساد بالا از ویژگی‌های کشورهای درحال‌توسعه است. در کشورهای درحال‌توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده‌ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی‌شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل‌های اثرگذار بر فساد شناخته شده‌اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه‌ای معنی‌دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می‌کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه‌بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون‌زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی‌که سطح دموکراسی به‌شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها