برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان ـ مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه‌وتحلیل موجک رابطه بین بازارهای نقدی و آتی سکه طلا در زمان ـ مقیاس‌های مختلف بررسی و نسبت بهینه پوشش ریسک در افق‌های زمانی مختلف برآورد شده است. برای این منظور از تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی استفاده شده و نتایج حاصل از تجزیه موجک حاکی از آن است که واریانس بازدهی هر دو بازار نقدی و آتی در زمان ـ مقیاس‌های بزرگ‌تر، کاهش می‌یابد. همچنین براساس ضریب همبستگی برآوردشده، یک رابطه مثبت بین بازدهی دو بازار نقدی و آتی سکه طلا وجود دارد که با افزایش زمان ـ مقیاس قوی‌تر می‌شود. نسبت بهینه پوشش ریسک و درجه کارایی پوشش ریسک نیز در افق زمانی بلندمدت افزایش می‌یابند و مقایسه مطلوبیت اکتسابی از پوشش ریسک بیانگر آن است که کارایی استراتژی‌های پوشش ریسک تنها به افق زمانی بستگی ندارد، بلکه به درجه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نیز مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها