فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال‌توسعه

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال‌توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به‌وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می‌شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی یا مالی، متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ‌تر شدن اندازه دولت می‌شود.; در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی در سال‌های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته (Garch) )برای اندازه‌گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به‌گونه‌ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ‌تر کرده است.;

کلیدواژه‌ها