بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه‌ها در صنایع کارخانه‌ای ایران (براساس رویکرد ساختار ـ رفتار ـ عملکرد

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از داده‌های مقطعی سال 1386، مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای چهار رقمی (طبقه‌بندی ISIC) برای کل صنایع کارخانه‌ای ایران استفاده شده است. چهار معادله به‌کارگرفته‌شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری، که با توجه به الگوی ساختار ـ رفتار ـ عملکرد (SCP) و استفاده از روش حداقل مربعات سه‌مرحله‌ای (3SLS) به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه به‌عنوان یکی از متغیرهای رفتاری بر سودآوری به‌عنوان یکی از متغیرهای عملکرد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث می‌شود سودآوری در آن صنعت کاهش پیدا کند. به این دلیل که فعالیت تحقیق و توسعه هزینه بنگاه را افزایش داده و باعث می‌شود سودآوری کاهش پیدا کند. بنابراین این یافته دلالت بر این دارد که به‌طور متوسط بنگاه‌ها در صنایعی که سودآوری بالاتری وجود دارد، انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه دارند.

کلیدواژه‌ها