سیاست پولی قاعده‌مند یا صلاحدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب

نویسندگان

چکیده

یکی از پرسش‌های راهبردی در زمینه سیاست‌گذاری پولی این است که آیا سیاست پولی باید توسط قواعد شناخته‌شده و از قبل معین هدایت شود و یا به صلاحدید سیاست‌گذاران سپرده شود. در این مقاله با بررسی عقاید اقتصاددانان مختلف بحث قاعده در مقابل صلاحدید را برای سیاست پولی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و در نهایت راهبرد سیاستی مناسبی را که امروزه بیشتر مورد پذیرش اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پولی است، معرفی می‌کنیم. همچنین با توجه به نتایج حاصله و نیز شرایط اقتصاد ایران، توصیه‌هایی پیشنهاد می‌شود تا راهبرد قاعده همراه با صلاحدید برای هدایت سیاست پولی در ایران انتخاب شود

کلیدواژه‌ها