فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

بهنام عبدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ علی‌محمد احمدی؛ علیرضا حسن‌زاده


بازارهای اخلاقی و توسعه پایدار

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

رویا طباطبایی یزدی؛ فرزانه مافی