فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = سید حسین میرجلیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست‌های فقرزدایی برای ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 387-423

سید حسین میرجلیلی؛ امید صفری؛ حسین سعادت


2. نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 101-132

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی