فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = هادی خانیکی
تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 161-194

محمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده؛ رامین شمسایی نیا