فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = مسعود رسولی امیرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 151-176

سید عبداله رضوی؛ مسعود رسولی امیرآبادی