نویسنده = فتاح شریف زاده
تعداد مقالات: 1
1. مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397

جمال بوستان زر؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ محمد تقی تقوی فرد