فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = مرتضی قربان‌سرشت
تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، مهر 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت