فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اثرات غیرخطی بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • اثر ترازنامه‌ای ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • اقتصاد ایران بـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • اقتصاد دانش‎بنیان رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و نضج فرایند کوچک‌سازی در سازمان‌های دولتی (با تأکید بر شمولیت روش‌شناختی در اقتصاد دانش‌بنیان) [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • الگوی پیشرفت فرهنگ‌بنیاد جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم‌یافته رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • امنیت شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • انتشار CO2 بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • اندازۀ دولت بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • ایران سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368) [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • ایران آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • ایران اثرات ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • ایران بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • ایران بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن [دوره 4، شماره 15، 1394]

ب

 • بازدهی ثابت به مقیاس و متغیر ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • بانکداری اسلامی ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • بانکداری مرکزی اسلامی هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • بخش مسکن بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • بنگاه‌های اقتصادی ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی عوامل مؤثر بر روند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • بهره‌وری آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]

پ

 • پیشرفت جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 14، 1394]

ت

 • تأمین مالی ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • تجارت سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368) [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • ترانزیت شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • تعامل دوجانبۀ پویا جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • تکنیک گسترش‌یافته داده بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • تلاش مالیاتی تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • توزیع درآمد بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • توسعه انسانی بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]

ج

 • جهانی‌شدن مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • جهانی‌شدن تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1394]

چ

 • چین سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368) [دوره 4، شماره 12، 1394]

ح

 • حد ‏آستانه‌ای تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • حکمرانی خوب عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • حمل‌و‌نقل شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی [دوره 4، شماره 13، 1394]

خ

 • خوشه صنعتی شناسایی عوامل مؤثر بر روند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل [دوره 4، شماره 15، 1394]

د

 • داده‌های تابلویی مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • داده‌های تابلویی آستانه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • داده‌های ترکیبی عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • درآمد دولت بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • درآمدهای نفتی رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]

ر

 • رژیم‎های تورمی استخراج رژیم‎های تورمی فصلی در اقتصاد ایران و نحوه تأثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از رژیم‎های تورمی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • رشد ‏اقتصادی تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • رشد اقتصادی آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • رشد اقتصادی مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • رشد اقتصادی اثرات ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • رشد اقتصادی ایران بررسی و مقایسۀ اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • رفاه اجتماعی بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • رگرسیون غلتان بـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • رگرسیون لاجیت شناسایی عوامل مؤثر بر روند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • روش ARDL بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • روش آلکایر‌ اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • روش عمومی گشتاورها تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • رویکرد سری زمانی ساختاری اثرات ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • رویکرد قابلیتی اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) [دوره 4، شماره 13، 1394]

ز

 • زکات بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک [دوره 4، شماره 15، 1394]

س

 • ساختار سنی اثرات ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • سازمان‎های دولتی رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و نضج فرایند کوچک‌سازی در سازمان‌های دولتی (با تأکید بر شمولیت روش‌شناختی در اقتصاد دانش‌بنیان) [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • ستانده زیست‌محیطی(EEIO) بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • سرکوب مالی تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • سرمایه‏ گذاری تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • سرمایه گذاری در بخش مسکن بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • سواحل مکران شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • سیاست‌ پولی هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • سیاست‌گذاری مبتنی بر تعهد بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • سیاست‌گذاری مصلحتی بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394]

ش

 • شاخص KOF مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • شکاف تولید آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • شوک نفتی بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]

ص

 • صادرات بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]

ض

 • ضریب جینی بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک [دوره 4، شماره 15، 1394]

ظ

 • ظرفیت مالیاتی عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • ظرفیت مالیاتی تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1394]

ف

 • فرضیه «انتخاب بین سه گزینه» بـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • فرهنگ جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • فقر اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • فقه امامیه هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394]

ق

 • قانون عملیات بانکی بدون ربا هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • قیمت نفت بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • کنترل استراتژیک رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و نضج فرایند کوچک‌سازی در سازمان‌های دولتی (با تأکید بر شمولیت روش‌شناختی در اقتصاد دانش‌بنیان) [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • کوچک‎سازی رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و نضج فرایند کوچک‌سازی در سازمان‌های دولتی (با تأکید بر شمولیت روش‌شناختی در اقتصاد دانش‌بنیان) [دوره 4، شماره 15، 1394]

م

 • متغیرهای پولی بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • محرومیت اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • مخارج جاری و عمرانی دولت استخراج رژیم‎های تورمی فصلی در اقتصاد ایران و نحوه تأثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از رژیم‎های تورمی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • مخارج دولت بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • مخارج غیر‌نظامی بررسی و مقایسۀ اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مخارج نظامی بررسی و مقایسۀ اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مدل تغییر رژیم مارکف گارچ بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مدل چرخشی مارکوف استخراج رژیم‎های تورمی فصلی در اقتصاد ایران و نحوه تأثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از رژیم‎های تورمی [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • مدل سولوی تعمیم‌یافته‌ بررسی و مقایسۀ اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مصرف زغال‌سنگ بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مصرف گاز طبیعی بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • مصرف نفت بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • منابع مالی شناسایی عوامل مؤثر بر روند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • منحنی لورنز بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • منطقه منا عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 4، شماره 12، 1394]

ن

 • نااطمینانی رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • نرخ ارز ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • نسبت سرشمار تعدیل‌شده اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • نظریه بازی‌ها بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1394]
 • نفت و گاز شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی [دوره 4، شماره 13، 1394]
 • نوسانات نرخ ارز بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • نوسان نرخ ارز ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور [دوره 4، شماره 12، 1394]

و

 • واردات بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت [دوره 4، شماره 13، 1394]

ه

 • هدف‌گذاری تورمی هدفگذاری تورمی به منظور سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1394]
 • هزینه‌های موزون دولت بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران [دوره 4، شماره 12، 1394]
 • همکاری اقتصادی سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368) [دوره 4، شماره 12، 1394]