اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمد رضا مجیدی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران-رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

CSR.IR
mmajidiut.ac.ir

h-index: 2  

 • مقالات

بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010. مجیدی محمدرضاتلخابی مجید (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(16), 256-281.

سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربیمجیدی محمدرضاخانی آرانی الههعبداللهی محمد (1399)., مطالعات انقلاب اسلامی, 17(63), 33ـ 54.

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations. Bahreini Nasrin, Majidi Mohammad Reza, Hosein Zadeh Mohammad Ali (2019)., journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 1(1), 93-116.

راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفههایی برای همگرایی منطقهای در غرب آسیامجیدی محمدرضادهقانیان فراشه محمدحسین (1396)., سیاست, 47(3), 753-771.

نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجانمجیدی محمدرضاصوراناری حسین (1395)., مطالعات اوراسیای مرکزینهم(2), 341-360.

قدرتیابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزاله (1395)., سیاست, 46(2), 441-455.

قدرت یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزالله (1395)., سیاست, 46/ تابستان 95(2), 441.

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France. Majidi Mohammad Reza, Jozaghi Zahra (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 47(47), 147.

- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure : la République islamique d’Iran. Majidi Mohammad Reza (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 46(46), -.

دیدگاه نظری دربارة نقش هویت در سیاست بین المللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45/ بهار 94(1), 209.

دیدگاههای نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بینالمللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45(1), 209-227.

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities. Majidi Mohammad Reza, Sadeghi Mohammad Mehdi (2014)., The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(2), 129-149.

بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضاحمیصی مرتضی (1392)., سیاست, 43(3), 16.

برسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست گذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضا (1392)., سیاست, 43(3), 45.

زمینه ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1392)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 2(5), 125.

روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختلافاتمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392)., فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 6(22), 71-98.

تاملی انتقادی در مفهوم اسلام اروپاییمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1391)., روابط خارجی, 4(1), 113-148.

سیاست  گردشگری خارجی ایرانمجیدی محمدرضا (1389)., سیاست, -(---), -.


 

 • کنفرانس ها

عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای . امکان یا امتناعمجیدی محمدرضا (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

تاملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات  منطقه ای :مطالعه موردی ؛ خاورمیانهمجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگهامجیدی محمدرضا (1389)., تقارب فرهنگها : رویکرد اسلامی ـ ایرانی, 4-4 آذرایران.

منطقه گرائی فرهنگی:نقطه عزیمت همگرائی در غرب آسیامجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., تنوع فرهنگی و همگرائی جهانی, 2-4 تیرتهرانایران.

- Nourouz and Rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2010)., The Role of Nowrouz in the Rapprochement of cultures and the promotion of the Culture of Peace, 31 March, paris, France.

- Mawlana and the Perfect Human Being. Majidi Mohammad Reza (2007)., Celebration of Mawlana Jala-ud-Din Balkhi-Rumi, 6 September, paris, France.


 • کتب

دیپلماسی فرهنگی جهموری اسلامی ایرانمورد مطالعه جمهوری عراقدوست محمدی احمدمجیدی محمدرضارجبی محمدعصاری احمدرضا (1395).

چرا اروپا؟ چالش های فرهنگ و هویتمجیدی محمدرضا (1395).

اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه های تاریخی و نظری آنمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1393).

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Silk Road in the rapproachement. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Muslim Women in the development of societies. Majidi Mohammad Reza (2014).

سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سردمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392).

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco?. Majidi Mohammad Reza (2013).

اخلاق در علممجیدی محمدرضا (1391).

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2012).

- Ethics In Science. Majidi Mohammad Reza (2012).

- The Role of Islam in the Ropprochement of Cultures. Majidi Mohammad Reza (2011).

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمجیدی محمدرضا (1389).

امنیت انسانی در غرب آسیا . دیدگاهها و نقدهامجیدی محمدرضا (1388).

امنیت انسانی در غرب آسیامجیدی محمدرضا (1388).

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi. Majidi Mohammad Reza, دهشیری محمدرضا (2009).

غرب آسیا نظام بین الملل و همگرایی منطقه ایمجیدی محمدرضا,  عزت الله عزتیسعید آبادی محمد رضا (1387).

 • پایان نامه ها و رساله ها


- نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون)رضوان خورشیدی جلالی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1398/10/29

- Migration crisis and Integration in Europeعلی کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/11/17

- بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

- بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

- سیاست انرژی قزاقستان با تمرکز بر طرح های غربی و شرقی، مطالعه موردی اتحادیه اروپافرشید آبادی زمان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1397/06/12

- Fethullah Gulen Movement in Central Asiaمعصومه قالبی حاجیوند,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1396/11/03

- شکاف قبطی- مسلمان در مصر نوینکمال ایرانی دوست,محمدرضا مجیدیدکتری، 1396/07/10

- AN EXAMINATION OF THE OBSTACLES OF DEVELOPING RELATIONS BETWEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN & GEORGIAبهزاد نوشیروانی تهرانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

- اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسورخسرو سواره,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

- افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریرمحمدکاظم عبدالحمیدی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/02

- A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspectiveامیرسعید کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/08/29

- Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Rightسامان اسماعیل پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

- هویت خواهی مسلمانان در بریتانیاوحید ملوندی نیکو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/04

- راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصرحبیب ساسانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/04/21

- Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Walesکامبیز رحیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/03/30

- جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا تا سال 2035 در چشم‌انداز توسعه منابع نا‌متعارفمهدی مدنی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/03/30

- زمینه ها و عوامل روس ستیزی در ملی گرایی گرجی(2008-1991)سعیده شیری کهنوئی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپاقاسم کیومرث نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

- لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپاریحانه رضایی نودهی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

- تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳)ریحانه پورمومن اعرابی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/09/30

- The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economyمحمود جوادی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستانبهروز قزل,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issueمحسن عظیمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/03/04

- The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Programعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/01/24

- عوامل داخلی گسترش سلفی‌گری در آسیای مرکزی (1991- 2014)محمد آثارتمر,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/12/17

- رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014)ابراهیم حسن نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1393/11/27

- هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعه‌ی موردی مصر و عربستان سعودیحسن احمدیان,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/07/28

- رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللیمریم یاری اصطهباناتی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/09/18

- بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه)رسول قربانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

- سازمان‌های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی: بررسی موردی انقلاب رنگی  جمهوری قرقیزستانطاهره دلیران چاپشلو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/08/16

- بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسهرحیم جوشن,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/06/31

- بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپاحسن شکوهی نسب,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/02/12

- تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آن‌ها در سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیستفائزه رحمانی پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/10

- جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی)مهدیه السادات تقوی دهاقانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/06

- پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتوعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

- تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکاسعید اخوان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

- بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستانامیر ابراهیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

- نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکامصطفی سلمانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

- اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربیمحمدمهدی صادقی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1389/12/10

- بررسی راهبردها و سیاست های امنیتی- دفاعی اروپا و  نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سردافشین نسیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380/06/07

- امنیت کشورهای شمال: پایداری یا تحول(دهه 1990)علی اصغر کهن سال,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380

سردبیر

مهدی صادقی شاهدانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق

isu.ac.ir/cv.php?cv=234&slc_lang=fa&mod=scv
shahdaniyahoo.com


استاد تمام اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

Scopus ID(s): 56001766800 56257667400
Google scholar profile: ZQbCBgoAAAAJ

 

سوابق تحصیلی ورتبه دانشگاهی
 

- کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد:۱۳۶۲-۱۳۷۰
- دکتری علوم اقتصادی:۱۳۷۱-۱۳۷۷
- استاد پایه ۳۰
 

سوابق اجرائی و مدیریتی
 

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ۱۳۹۴ تا کنون
رییس دانشگاه علوم اقتصادی۱۳۸۴-۱۳۹۲
معاونت تحصیلات تکمیلی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
معاونت پژوهشی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضوشورای پژوهشی دانشگاه; دانشگاه امام صادق(ع); ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضوشورای طرح و برنامه دانشگاه; ۱۳۸۱; ۱۳۸۲
عضو شورای دانشکده; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضو شورای تحصیلات تکمیلی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
مدیر گروه تقاضای انرژی; وزارت نیرو;۱۳۷۸-۱۳۸۴
دبیر کمیته الگوی مصرف برنامه ایران  ۱۴۰۰    ;   ۱۳۷۵
دبیر کمیته رسالات دانشکده; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۱; ۱۳۸۳
عضو کمیته راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی; وزارت نیرو; ۱۳۸۲
عضو کمیته راهبری پروژه بازنگری زیست محیطی; سازمان محیط زیست; ۱۳۸۱ 
عضویت هیات تحریریه نشریه انرژی ایران; کمیته ملی انرژی; ۱۳۸۰; تاکنون
عضویت هیات تحریریه پژوهشنامه بیمه; ۱۳۸۵; تاکنون
عضویت هیات تحریریه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی; ۱۳۸۶; تاکنون
عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی ۱۳۹۴ تا کنون
عضو کمیته علمی همایش ملی انرژی(۱۳۸۷)
سردبیر فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی-تا سال ۱۳۹۲
سر دبیر فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۰)
دبیر علمی نهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۳)
دبیر علمی دهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۴)
دبیر علمی یازدهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۵)
عضو انجمن علمی اقتصاد شهری
رییس کمیسیون آموزش انجمن علمی اقتصاد شهری
- دبیر علمی کنفرانس بین المللی اقتصاد شهر(۱۳۹۵)
 

تدریس در مؤسسات داخل و خارج از دانشگاه: 
 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
اقتصاد سنجی لیسانس
اقتصاد سنجی فوق لیسانس
برنامه ریزی اقتصادی 
اقتصاد کلان(۱)
اقتصاد کلان (۲)
اقتصاد انرژی(فوق لیسانس)
اقتصاد انرژی(دکتری)
 

شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی
 
۱-تجدید ساختار بخش انرژی ،گردهمایی فصلی ،کمیته ملی انرژی ،۱۳۸۱ ، تهران ایران  ( سخنرانی )
۲- یارانه های انرژی ، سیاستها و استراتژیها ، همایش ملی انرژی ، ۱۳۸۴ ، تهران، ایران 
۳- ارزیابی رابطه بین انرژی ، تولید ناخالص داخلی و جمعیت در ایران ، کنگره انرژی و اقتصاد ۱۳۷۴-تهران – ایران 
۴- مصرف انرژی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کنگره انرژی و اقتصاد ، ۱۳۷۵ ، تهران ایران 
۵- ساختار بهینه تعرفه برق در ایران ، همایش ملی انرژی ، ۱۳۷۶ ، تهران ایران 
۶- ارزیابی تعدیل کامل یا ناقص قیمتهای انرژی در ایران همایش ملی انرژی ، ۱۳۷۹ تهران – ایران (سخنران کلیدی )
Simulation of oil pricing policy on world oil demand and its implication on ASEAN Countries ; Ascope, ۱۹۹۸, Jakarta, Indonesia
۸.Energy Markets characteristics and energy pricing policies in Iran;۱۹۹۸, Neptun, Romania
Barriers to demand side management in energy sector;۲۰۰۱,EU-IRAN Dialogu.
Market Barriers of  Energy  Efficiency in IRAN; ;world Energy & Security in the changing world; تهران ایران; ۲۵-۲۷May  ۲۰۰۴
۱۱.ٍEnergy Price Distortions in IRAN;  ;New challenges for Energy Decision Makers; Prague Czech Republic;۴-۷June  ۲۰۰۳
۱۲.The Integrated National Energy Planning in Iran A proposed Energy Master Plan; ٍ;Annual Meeting of the International Energy Workshop , Paris ,France; June ۲۲-۲۴-۲۰۰۴.  
تحلیل ابعاد بین المللی اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران ; ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی; تهران ایران; ۲۲آذرماه۱۳۸۴
۱۴.Climate Changes Malaria relationship Modeling.; :CLIMATE  MODELLING CONFERENCE mashhad,IRAN; -۱۷Nov۲۰۰۵ 
۱۵.Islamic Economics As a Science and an Economic school; International conference on a universal paradigm of socio – scientific Reasoning Dhaka Bangladesh; ۱۷-۱۸Dec.۲۰۰۵
۱۶ .The Impact of Energy Price increase on providing energy for the poor in Iran; Annual Meeting of the International Energy Workshop ,Kyoto, Japan; ۵-۷July۲۰۰۵ 
۱۷ .Islamic Banking in Iran :from theory to practice; Islamic economics conference, Malaysia ,۱۷-۱۹ July ۲۰۰۷,
۱۸ .Restructuring Challenges of The Iranian Power Sector, International Conference of the Middle East Economic Association, Famagusta, North Cyprus ,May ۲۹-۳۱, ۲۰۰۸.
۱۹  .Decomposition of Energy Intensity in the Iranian Manufacturing Industries  (۱۹۹۳-۲۰۰۴)    (IAEE Conference) ۱۶- ۱۸ November ۲۰۰۶
"Learning by doing for Renewable Energy Technologies: Empirical Evidence from Iran", International Energy Workshop(۲۰۰۹), June ۱۷-۱۹, Venice, Italy.
بررسی استراتژی محصولات بانک بیمه در تحقق مشتری مداری،هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه،تهران،۱۳ آذر ۱۳۹۳
تولیذ صیانتی در بهره برداری از مخازن هیدروکربوری ،اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصص نفت،۲۴-۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
سیاستگذاری دینی در برونزاییهای زیست محیطی،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
Projected Residential Electricity Demand after Subsidies Reform Program in Iran, ۲۰۱۲ ۳rd IAEE Asian Conference ۲۰-۲۲ February ۲۰۱۲ in Kyoto, Japan.
۲۵., Consumer Behavior Modeling Regarding to Consumer Attitudes 
 
International Conference on Economics -۰۷, ۲۰۱۹; Başkent University, Ankara, Turkey
 
 
مقاله در نشریه های معتبر داخلی
 
۱.تحلیل پایداری رابطه تقاضای انرژی ، فعالیت اقتصادی و‌قیمت انرژی  در ایران ، علمی پژوهشی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره ۵۴ ،    ۱۳۷۷
۲.بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران (تحلیل داده ستانده) ; علمی پژوهشی ; پژوهشهای اقتصادی ; سال دوم ; شماره چهارم; بهار; ۱۳۸۱
۳.بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران; علمی ترویجی ; نشریه انرژی ایران ; سال هشتم; شماره۱۹  ; اردیبهشت ; ۱۳۸۳
۴.پیش بینی تقاضای نیروی کار متخصص و ارزیابی تغییرات ساختاری آن; فصلنامه پژوهشی ; ; شماره۲۷; پائیز; ۱۳۸۴
۵.ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاههای خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی; علمی پژوهشی ;مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست،شماره دوم، تابستان۱۳۸۷ 
۶.ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی; علمی پژوهشی ; فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۷
۷.اندازه دولت-فصلنامه تحول اداری-۱۳۸۶
۸. بررسی منافع اقتصادی و اثرات زیست محیطی حاصل از عملکرد سیاستهای جایگزینی     انرژی در زیر بخشهای صنعتی; علمی پژوهشی;مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست(در نوبت چاپ)
۹.بررسی هزینه خارجی تولید برق در ایران با تاکید بر آلاینده ها SO۲ وNO۲    ;علمی پژوهشی, مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره ۸۲،بهار ۱۳۸۷
۱۰. بررسی پیامدهای اقتصادی-زیست محیطی افزایش بازده نیروگاههای برق فسیلی; علمی پژوهشی, مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره نهم, شماره چهارم , زمستان ۱۳۸۶
۱۱.بررسی هزینه اجتماعی SO۲ منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی; علمی پژوهشی, مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره دهم, شماره یک , بهار ۱۳۸۷
۱۲. تمرکز زدایی مالی و عملکرد اقتصادی آن, علمی ترویجی, فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ;سال هفدهم ،شماره ۴۹،بهار ۱۳۸۸
۱۳. بررسی فرایند واگذاری اختیارات مالی به استانها در برنامه های تو سعه , علمی ترویجی, ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره هفتم و هشتم ،فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸
۱۴.مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استانهای کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره; علمی پژوهشی،پژوهشنامه بازرگانی،شماره ۵۰،بهار ۱۳۸۸
۱۵.تاثیر یاد گیری فنی بر توسعه فن آوریهای انرژیهای تجدید پذیر در بخش برق ایران در شرایط اختلالات قیمتی انرژی ;علمی پژوهشی; فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،سال ششم،شماره ۲۱،تابستان ۱۳۸۸.
۱۶.  تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران،علمی پژوهشی،فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران،شماره ۳۵ ،تابستان ۱۳۸۷.
۱۷. بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در  استانهای مختلف ایران، علمی ترویجی, فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ;سال هفدهم ،شماره ۵۰،تابستان ۱۳۸۸
۱۸. تحلیل اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمدمطالعه موردی ایران (رهیافت ARDL)،فصلنامه اقتصاد مقداری،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ، سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۳)، زمستان ۱۳۸۸
۱۹.تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخشهای اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص  سازی نظریه عدالت در اسلام،دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی،سال دوم،شماره دوم،بهار و تابستان ۱۳۸۸  
۲۰.سنجش سرمایه اجتماعی استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی،دو فصلنامه دانش سیاسی،سال ششم،شماره دوم،پاییز و زمستان ۱۳۸۹
۲۱.  کاربرد رهیافتهای تلفیقی در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی،شماره ۳،تابستان ۱۳۸۹
۲۲. تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه ای برق: مطالعه موردی بازار برق اصفهان، مجله تحقیقات اقتصادی،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ، شماره ۹۶، پاییز ۱۳۹۰
۲۳. تحلیل مقایسه‌ای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول،دو نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
۲۴. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۴۷، زمستان ۱۳۹۱      
۲۵. تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده‌های استوکاستیک  SDEA و داده‌های تابلویی)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۵۱، تابستان۱۳۹۱ 
۲۶.درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد  و بررسی روش میان رشته ای برای برونرفت از آن،فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی سال شانزدهم، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۰
۲۷. ارزیابی و تحلیل تاثیرات غیرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی ،فصلنامه انرژی ایران ،فصلنامه دارای رتبه علمی - ترویجی ،سال پانزدهم، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۱
۲۸. تحلیل پویای اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق ایران،فصلنامه  پژوهشها و سیاستهای اقتصادی دارای رتبه علمی - پژوهشی  سال نوزدهم، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۰
۲۹. درس هایی برای سند چشم انداز: تحلیل روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در دوره اخیر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه،نشریه راهبرد یاس ،فصلنامه پژوهشی دارای رتبه علمی - ترویجی شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۹
۳۰. تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در ایران  ، فصلنامه صنعت بیمهفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره ۱ (پیاپی ۹۷)، بهار ۱۳۸۹
۳۱. بررسی قانون اصلاح قانون شخص ثالث در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۴۷ ،فصلنامه صنعت بیمه دارای رتبه علمی – پژوهشی، سال بیست و چهارم، شماره ۱-۲ (پیاپی ۹۴)، بهار و تابستان ۱۳۸۸
۳۲. ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست،فصلنامه محیط شناسی ،  فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ،  سال سی و پنجم، شماره ۴۹، بهار ۱۳۸۸
۳۳.تحلیل اثر هدف مند کردن یارانه ها بر هزینه نهایی برق بر مبنای درونزا نمودن دستمزدها،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،سال نهم شماره ۳۳،تابستان ۱۳۹۱
۳۴.تعیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی  ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۲ 
۳۵. بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۹، پاییز ۱۳۹۱
۳۶. آسیب شناسی سیاست گذاری در زدودن نابرابری های منطقه ای در برنامه های توسعه ایران،ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۹۰، زمستان ۱۳۹۱ 
۳۷ .جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۲
۳۸. بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران،پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۴۹، تابستان ۱۳۹۲  
۳۹. بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲       
۴۰. شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۸، پاییز ۱۳۹۱  
۴۱. بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲
۴۲. بررسی اثر شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱ 
۴۳. ارائه روش شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی: دلالت هایی برای کمی سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۵۳، زمستان ۱۳۹۱
۴۴. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۱۱۹، زمستان ۱۳۹۱
۴۵.جایگاه مدیریت شهری در کارآمدی نظام تامین و مصرف منابع شهری فصلنامه اقتصاد شهر، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۲   
۴۶.اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روش های MCDM 
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۰ 
۴۷.بررسی منافع اقتصادی و اثرات محیط زیستی حاصل از عملکرد سیاست های به کارگیری انرژی های جایگزین در بخش صنعت
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۸۸  
۴۸. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰزدایﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ایﺮان ، یﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖاﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽﻓﻀﺎیﯽ ،  فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و دوم شماره ۷۱ پاییز ۱۳۹۳
۴۹. بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،سال دوازدهم ،شماره ۴۷،زمستان ۱۳۹۱
۵۰. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام ، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
۵۱.اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی  اقتصادی، سال پنجم، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۹۴   
۵۲.تحلیل منابع و نهادهای اجتماعی موثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی)،  فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۳   
۵۳.فرار از تمرکز: نگاه دکتر مهدی صادقی شاهدانی به لزوم تمرکز زدایی،  ماهنامه اقتصاد ایران، شماره ۱۹۲، بهمن ۱۳۹۳   
۵۴.تبیین مدلهای سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی ،نشریه تحقیقات مالی اسلامی،شماره  شش  ۱۳۹۱ 
۵۵.نگرش سیستمی به بودجه ریزی شهرداری ها در شرایط اعمال سیاستهای تعدیل قیمت های انرژی،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،شماره ۱۳،زمستان ۱۳۹۴.
۵۶. بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۵.
۵۷. مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایران،فصلنامه رشد فناوری، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۴ 
۵۸. تعامل پویای بازار سهام و نفت: شواهدی از کشورهای منتخب،فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ،شماره یک ،زمستان ۱۳۹۴.
۵۹. تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی،شماره ۲۴،پاییز ۱۳۹۵.  
۶۰. آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی کشور،فصلنامه پژوهشها ی  سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی،شماره ۳ ،۱۳۹۵.
۶۱. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال ۲۰۰۸) دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
۶۲. بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۱، بهار ۱۳۹۵  
۶۳. شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۷۸، تابستان ۱۳۹۵
۶۴. مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)، پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۲، تابستان ۱۳۹۵
۶۵.  ارزش گذاری اقتصادی بهبود راندمان نیروگاهها، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ،شماره ۲ ، ۱۳۹۵.
۶۶.الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد،شماره ۲، ۱۳۹۵
۶۷. بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت وگاز پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۶، تابستان ۱۳۹۶
۶۸. تحلیل مقایسه ای نقش مولفه های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۶
۶۹. مدل یابی معادلات ساختاری مولفه های اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۶
۷۰.نقد ساختار صنعتی آسیب پذیر در ایران و اولویت بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،ویژه نامه  اقتصاد مقاومتی،۱۳۹۵ صفحه ۱۵۹-۱۸۶ 
۷۱. بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
۷۲. قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانه وجه تضمین؟، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷
۷۳. سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه، نشریه اقتصاد مالی، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۷
۷۴. سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۶ 
۷۵. امکان سنجی بهره گیری از فناوری هسته ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشریه راهبرد توسعه، شماره ۵۰، تابستان ۱۳۹۶
۷۶. طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۶
۷۷. تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گازِ،دوفصلنامه علمی  پژوهشی جستارهای اقتصادی،شماره ۳۰ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۷
۷۸. طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی‌بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده،راهبرد اقتصادی،
             شماره ۱۶،بهار ۱۳۹۵
۷۹. بررسی تاثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر سطح هزینه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تحلیل داده-ستانده،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،شماره ۸۹، بهار   ۱۳۹۸
.۸۰تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران،شماره ۲۹،زمستان ۱۳۹۷
 
۸۱.تعیین میزان ظرفیت اشتغال بخشهای مختلف به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از ره یافت داده ستانده،برنامه ریزی و بودجه ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۹۶
 
۸۲. سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران،نظریه های کاربردی اقتصاد،شماره یک ،بهار ۱۳۹۸
۸۳. سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه،اقتصاد مالی ،شماره   ۴۴،
پاییز ۱۳۹۷
 
 
 
 
 
مقاله در نشریات معتبر خارجی
 
 
۱.Energy Supply Planning in Iran by FLP approach regarding uncertainties of investment costs-energy policy(ISI),June ۲۰۰۶
۲.Energy Risk Management and Value At Risk Modeling, Energy policy(ISI),Dec. ۲۰۰۶.
۳.Integrated energy planning for Transportation Sector (A case study for Iran with techno-economic approach) , Energy policy(ISI) Feb.   ۲۰۰۸
۴.Inflationary Impacts of Energy Prices Adjustment in Iran: An Input-Output Approach,The journal of energy and development,vol.۳۴,no. ۲,۲۰۱۱
۵.Evaluation of Fuzzy Linear Programming Application in Energy  models, International Journal of Energy Optimization and engineering,in press
۶. Social Cost Analysis for Electricity Generation Based on SO۲ Emission: Empirical Evidence from Iran, The journal of energy and development,vol ۳۶,no. ۱&۲,۲۰۱۲.
۷. An AHP Decision Making Model for Optimal Allocation of Energy Subsidy among Socio-Economic subsectors in IRAN,Energy Policy,june ۲۰۱۲.
۸. Analyzing the Effects of the Iranian Energy Subsidy Reform Plan on Short-Run Marginal Generation Cost of Electricity Using Extended Input-Output Price Model, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. ۲, No. ۴, ۲۰۱۲.
۹. FISCAL DECENTRALIZATION, INCOME DISTRIBUTION AND ECOMOMIC GROWTH: A CASE STUDY FOR IRAN,journal of economic theory,vol. ۶,no. ۲,۲۰۱۲.  
۱۰. ANALYSIS OF DISTORTED ENERGY PRICES IN IRAN,The journal of energy and development,vol. ۳۷,no. ۱,۲۰۱۲.
۱۱. A BOTTOM-UP ENERGY MODEL FOR IRANIAN RESIDENTIAL SECTOR, Economics and Finance Review Vol. ۱(۱۱) pp. ۳۱ – ۳۴, January, ۲۰۱۲ ISSN: ۲۰۴۷ - ۰۴۰۱
۱۲. Calibration of Fair Social Discount Rate in Utilizing Iran Oil Resources: An Islamic View Point,Iranian Journal of Economic Studies
Vol. ۱, No. ۲, Fall ۲۰۱۲,
 
۱۳.Modeling The Impact Of Money On GDP And Inflation In Iran: Vector-Error-Correction-Model (VECM) ApproachوAfrican Journal of Business Management،Vol. ۷(۳۵), pp. ۳۴۲۳-۳۴۳۴, ۲۱ September, ۲۰۱۳
۱۴. EFFECTS OF EXCHANGE RATE ARRANGEMENTS ON TRADE COOPERATION IN BRICS COUNTRIES, Asian Economic and Financial Review, ۲۰۱۵, ۵(۳): ۵۶۳-۵۷۸  .
۱۵. A Survey on Linder Theory in Selected Islamic Countries Applying Different Exchange Rate Arrangements (GMM system), Asian Journal of Research in Banking and Finance Vol. ۴, No. ۸, August ۲۰۱۴, pp.۹۸-۱۰۸. 
۱۶. Financing the Upstream Oil and Gas Projects in Iran,  World Journal of Environmental Biosciences,  Vol. ۶(۲۰۱۷), Special issue ۲.
 
 
       , Modeling Volatility Spillovers in Iran Capital Market.۱۷
 
International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol.۳, No.۱۰, Summer ۲۰۱۸
 
 
 

طرح های تحقیقاتی یا فنی
 
 • تعیین جایگاه صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی تحلیل ارتباط کمی آن با یخش های پسین و پیشین و مطالعه اثرات افزایش قیمت محصولات...کارفرما; شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امور تحقیق و توسعه
 • بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش برق کارفرما; سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران
 • پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص و تحلیل تحولات ساختاری آن.کارفرما; موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تحلیل سیاست ها وبرنامه های مدیریت تقاضای انرژی.کارفرما ; موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 • مطالعه و شناسایی مزیت های نسبی استقرار صنایع روستایی در شش استان کشور ; کارفرما; وزارت جهاد کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 
 • مطالعه شرح خدمات طرح جامع انرژی کشور  ; کارفرما ; سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • تدوین بودجه شرکت برق منطقه ای خراسان بر اساس قیمتهای بازار برق ;کارفرما ; شرکت برق منطقه ای خراسان
 • نقش اقتصاد دفاعی در توسعه پایدار کشور –کارفرما :دانشگاه امام حسین(ع)
 • راهنمای کاربردی مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) و نرم‌افزارهای مربوطه; کارفرما:معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)
 • تاثیر حذف و نقدی کردن یارانه‌ها بر اشتغال و توزیع آن در قالب مدل CGE،کارفرما:موسسه پزوهشی کار و تامین اجتماعی
 • تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان منابع درآمدی و هزینه‌های شهرداری‌های کشور،کارفرما: سازمان شهرداریهای کشور
 • تدوین برنامه عملیاتی بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد کشور،کار فرما :سازمان بهره وری انرژی ایران 
 • تعیین اولویت واگذاری شرکت های گروه دوم ماده (۲) ... و تعیین سهم بهینه واگذاری سهام هریک از شرکتهای مشمول واگذای به بخش های اقتصادی،کارفرما:سازمان خصوصی سازی
 • طراحی مدلی اسلامی جهت تعیین دستمزد نیروی کار،کار فرما: موسسه پزوهشی کار و تامین اجتماعی
 • ارائه مدل بهینه بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی در بخش صنعت و معدن-کاربرد مدل CGE،کارفرما:وزارت صنعت معدن و تجارت

 

 
 
 
 
 
 
 
تالیف کتاب
 
 • مدلسازی داده ستانده،۱۳۹۴
 • سازمان جهانی تجارت و رویکرد آن به بخش انرژی،۱۳۹۴
 • اقتصاد سنجی عمومی :نظریه و کاربرد،۱۳۹۴جلد اول
 • مدیریت ریسک  با رویکرد مالی اسلامی،۱۳۹۵
 • اقتصادسنجی عمومی ،نظریه و کاربرد،جلد دوم،۱۳۹۵
 • برنامه ریزی اقتصادی ،مبانی ،اصول و روشها،۱۳۹۶
 • تامین مالی مبتنی بر انواع سرمایه گذاری خصوصی،۱۳۹۷
   
 
 
ترجمه کتاب
 
 • اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی،نویسنده:والتر اندرسwalter Enders (چاپ ۲۰۰۴)،۱۳۸۶و تجدید چاپ ,۱۳۹۰۱۳۸۹، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵
 • اقتصاد بازارهای مالی، نویسنده : روی.ای.بیلی،۱۳۹۰
 • عقد جعاله و عملیاتی کردن آن برای بخش معدن» نویسنده : دکتر بوعالم بن جلال
 • ساختار عملیاتی تأمین مالی اسلامی از طریق انتشار سهام(درس‌هایی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر) نویسنده:دکتر حبیب احمد،۱۳۹۰
 • مدیریت مالی اسلامی، اصول و کارکردها   نویسنده: هانس وایسر،۱۳۹۰
 • مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی نویسندگان: یونیس آکیزیدیس- سونیل کومار خاندلوال،۱۳۹۴
 • دستنامه جامع بین المللی  اقتصاد انرژی،نویسندگان:جونه ایونز و لستر هانت ،۱۳۹۵

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر بانویی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه علامه

simap.atu.ac.ir/cv/9693102/
banoui7yahoo.com


استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • کارشناسی B.Sc, 1299, اقتصاد, دانشگاه وادیاکالج پوتا
 • دکتری, 1370, اقتصاد, دانشگاه بمبئی

 

کتاب‌های تالیفی

 • بانوئی علی اصغر، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ( براساس تحلیل ماتریس حسابداری اجتماعی)، تالیف، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1384/01/01
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، آزاد سید ایمان، تحلیل ساختار مسیر تغییرات توزیع درآمد پس از حذف یارانه کالاهای اساسی : مطالعه موردی اقتصاد ایران با استفاده از جدول SAM،، تالیف، پاراگراف، 1388/01/01
 • بانوئی علی اصغر، ماخذ شناسی نیم قرن جدول داده- ستانده و کاربردهای آن در ایران، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1389/01/01
 • بانوئی علی اصغر، موسوی نیک سید هادی، اسفندیاری مجتبی، ذاکری زهرا، تعاریف و مفاهیم پایه ای، پایه های نظری و روشهای محاسبه جداول متقارن: تجربه جهان و ایران، تالیف، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی، اداره انتشارات و مجله، 1394/01/30
 • بانوئی علی اصغر، کارکرد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از منظر الگوی داده-ستانده، تالیف، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، 1397/09/13
 • بانوئی علی اصغر، جوادی کوروش، مهاجری پریسا، جهانفر نیلوفر، خالقی پگاه، حسینی محمدامین، نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماع، تالیف، انتشارات طرح نقد، 1399/09/30
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، ابعاد فضائی روش‌های غیرآماری و ترکیبی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان گیلان، تالیف، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Swaminathan Amulo, Economic Consequences of Non-Optimal Inventory Holdings in India and Iran: An Integrated Linear Programming and Input output Approach., Engineering Costs and Production Economics, -, 19, 1990/11/14
 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Swaminathan Amulo, Weather Induced Instability in Agricultural Produce with Respect to Buffer Stocks in India and Iran: An Integrated Optimization and Dyanamic Input Output Model., International Journal of Production Economics, -, 26, 1992/03/11
 • Banouei Ali Asqhar, Development of Iranian Input-Output Tables: Compilation, Use and Prospects, ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, 5, 3, 1993/11/10
 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Achuthan C.V., Parkar R.G., Weather and structural reforms induced instability in agriculture and buffer stocks in India, International Journal of Production Economics, -, 35, 1994/06/15
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Jilian, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribution Since 1970, Global Business Perspectives, 1, 2, 2005/03/15
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Jilian, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribution Since 1970 : The Case of Iran, Global Business Perspectives, 9, 1, 2007/01/16
 • Banouei Ali Asqhar, Hadizonooz Behrooz, Assiaee Mohammad, Montazeri Mohammadreza, Estimation of Regional Relative Size Coefficient in Generating Regional Input-output Coefficients.(in ten Regions of Iran), International Journal of Business and social Science, 2, 16, 2011/09/01
 • Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, zakeri zahra, Momeni Marziye, Using Input-Output model To Measure National Water Footprint In Iran, Global Business Perspectives, 14, 2, 2015/07/30
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, Banouei Jilian, Ziyaei zahra, tavassoli solaleh, eghtesadi manghotai ziba, sadeghi sahar, new mixed method of CHARM-RAS for Generating Regional Input-Output Tables (RIOTs) of Gilan and Hormozgan Provinces, Arta Vijnana, LIX, 4, 2017/12/03
 • Faridzad Ali, Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, Golestan Zeinab, Identifying energy-intensive key sectors in Iran: Evidence from decomposed input-output multipliers, Journal of Cleaner Production, 243, 243, 2019/10/09

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Banouei Ali Asqhar, Zandkarimi Behzad, Sectoral Interrelatedness and the Iranian Economy: during Pre and Post Revolutionary Science, Iranian Economic Review, 2, 2, 1996/11/13
 • Banouei Ali Asqhar, Asgari Manouchehr, Baradaran Shoraka Hamid Reza, An Analysis of Structural Change in the Iranian Economy during 1969-1994 with Special Reference to the Foreign Trade Strategies, The International Journal of Humanities, 8, 3, 2001/06/14
 • Asgari Manouchehr, Banouei Ali Asqhar, A Quantitative Analysis of Circular Flow of Iranian Economy Based on Social Accounting Matrix 1996, Iranian Journal of Economic Research, -, 14, 2003/04/23
 • Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, Structure of Production with Urban-Rural Income Inequalities in the Framework of Structural path Analysis: The Case of Iran, Iranian Economic Review, 10, 14, 2005/10/30
 • Barouni Mohsen, Ghaderi Hossein, Banouei Ali Asqhar, Pharmaceutical Industry and Trade Liberalization Using Computable General Equilibrium Model, Iranian Journal of Publ Health, 41, 12, 2012/12/01
 • Sabzalizad Honarvar Sonia, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Ali Asqhar, Sherkat Afsaneh, Mokhtary Asl Shoui Ashkan Mokhtary Asl Shou, Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices, Iranian Journal of Economic Research, 18, 57, 2014/06/23
 • Banouei Ali Asqhar, Sabzalizad Honarvar Sonia, Jelodari Mamaghani Mohammad, sherkat afsaneh, Mokhtary Asl Shouti Ashkan, Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices, Iranian Journal of Economic Research, 18, 57, 2014/08/01
 • Faridzad Ali, Banouei Ali Asqhar, Comparative Analysis of Sectoral Multipliers of Input-Output Model (IOM) and Social Accounting Matrix (SAM), Iranian Journal of Economic Studie, 6, 2, 2018/06/23
 • آریافر عظیم، بانوئی علی اصغر، بخش کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصاد ایران: تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده-ستانده، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال اول، -، 1372/10/01
 • بانوئی علی اصغر، کاربرد الگوی پویای داده- ستانده در برنامه ریزی ایران، مجله برنامه و بودجه، -، 4، 1375/05/01
 • بانوئی علی اصغر، ابراهیم زاده علی، تکنیک ماتریس حسابداری جمعیت و کاربردهای آن در برنامه ریزی اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، 1، 5، 1375/06/01
 • بانوئی علی اصغر، ابراهیم زاده علی، بررسی امکان به کارگیری فنون داده-ستانده در برنامه ریزی اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، -، 5، 1375/06/20
 • بانوئی علی اصغر، مقدمه ای بر سیر تکاملی داده- ستانده و کاربردهای آن، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 2، 1375/07/30
 • بانوئی علی اصغر، مروری بر جایگاه جدول داده- ستانده و جنبه های مختلف کاربرد آن در اقتصاد ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 3، 1377/02/01
 • بانوئی علی اصغر، یوسفی محمدقلی، ورمرزیار حسین، بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش های اقتصا، مجله برنامه و بودجه، 1، 33، 1378/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، محاسبه توان اشتغالزایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف و درآمد خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 8، 1380/05/01
 • بانوئی علی اصغر، نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 9، 1380/10/30
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغالزایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 3، 1380/11/30
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، اهمیت درآمد مختلط وربط آن اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغالزایی بخش ها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، 1، 74، 1381/01/01
 • محمودی مینا، بانوئی علی اصغر، کاربرد الگوی ترکیبی داده- ستانده با جمعیت فعال به منظور برآورد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی، مجله برنامه و بودجه، 1، 79، 1382/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمدپور ملیکا، اکبری مهربانی سارا، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی ضرایب فزاینده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، 41-42، 1382/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی در قتصاد ملی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، -، -، 1382/09/01
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، اندایش یعقوب، علیزاده حسن، محمودی مینا، بررسی کمی تعاملات بخش‌های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 1، 20، 1383/07/01
 • بانوئی علی اصغر، بررسی کمی توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 7، 23، 1384/01/01
 • محققی مجتبی، بانوئی علی اصغر، نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران، با رویکرد جدول داده- ستانده، مجله برنامه و بودجه، 10، 90، 1384/02/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، پروین سهیلا، کرمی مهدی، آزاد سید ایمان، بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده 28 استان کشور، پژوهش های اقتصادی ایران، 5، 1، 1385/01/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای: پدیده ای فراموش شده در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 8، 27، 1385/04/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش‌شده در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، 8، 27، 1385/04/31
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، محققی مجتبی، شناسایی بخشهای کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرفهای تقاضا و عرضه اقتصاد، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم، 1، 1386/01/01
 • بزازان فاطمه، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، تامل بیشتری در خصوص رابطه بین اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، 31، 1386/04/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند، پژوهش های اقتصادی ایران، سال9، 33، 1386/10/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، بررسی کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند، پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، 33، 1386/10/30
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، پروین سهیلا، کرمی مهدی، آزمون رابطه بین اندازه نسبی مناطق و ضرایب واردات: مطالعه موردی 28 استان کشور، اقتصاد مقداری، سال5، 1، 1387/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع در آمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران وبعضی از کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، -، 7، 1387/07/24
 • بانوئی علی اصغر، پروین سهیلا، تحلیل های سیاسی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، اقتصاد مقداری، دوره 5، 4، 1387/10/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، سنجش بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن، پژوهش های اقتصادی ایران، 8، 4، 1387/10/01
 • بزازان فاطمه، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای- مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی، پژوهش های اقتصادی ایران، سال13، 39، 1388/04/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، محققی مجتبی، تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال9، 3، 1388/07/30
 • جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 41، 1388/10/01
 • بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 1، 1388/10/01
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، آزاد سید ایمان، بکارگیری روش بردار مشخصه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 41، 1388/10/30
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرائب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/04/01
 • دهقان شورکند حسین، تکیه مهدی، بانوئی علی اصغر، سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، سیاست گذاری اقتصادی، سال دوم، 4، 1389/10/01
 • پرمه زورار، ملکی بهنام، بانوئی علی اصغر، اندایش یعقوب، کرمی مهدی، برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات، پژوهشنامه بازرگانی، 1، 58، 1390/01/01
 • بانوئی علی اصغر، سنجش اهمیت بخش ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن، سیاست گذاری اقتصادی، 1، 1، 1390/04/01
 • فریدزاد علی، پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)، پژوهش های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، 47، 1390/06/31
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، نایب سعید، طرح پژوهشی آینده اقتصاد ایران، فرهنگستان علوم، 0، 0، 1390/08/08
 • ناظم بکائی محسن، بانوئی علی اصغر، تحلیلی بر مبنای رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جدول داده-ستانده 1385-1365، جستارهای اقتصادی ایران، 8، 16، 1390/10/01
 • کرمی آیت اله، اسماعیلی عبدالکریم، نجفی بهاالدین، بانوئی علی اصغر، آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 6، 2، 1391/01/01
 • بانوئی علی اصغر، موسوی نیک سید هادی، اسفندیاری کلوکن مجتبی، وفایی یگانه رضا، ذاکری زهرا، کرمی مهدی، ارزیابی روش های محاسبه جداول متقارن داده-ستانده با تاکید بر برداشتهای مختلف از فرض تکنولوژی در ایران، مجلس و راهبرد، 19، 72، 1391/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ذاکری زهرا، کرمی مهدی، سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور، سیاست گذاری اقتصادی، 4، 7، 1391/02/19
 • بانوئی علی اصغر، بررسی کاهش تولید بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش‌ها در قالب الگوهای مختلط با تأکید بر شرایط ویژه و شرایط متعارف، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1، 79، 1391/07/01
 • بانوئی علی اصغر، ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380، سیاست گذاری اقتصادی، 4، 8، 1391/10/01
 • قاسمی عبدالرسول، بانوئی علی اصغر، آقائی فاطمه، کاربرد تلفیقی مدل های داده - ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی، تحقیقات اقتصادی، 47، 4، 1391/10/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3، 10، 1391/11/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮآورده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، -، 10، 1391/11/11
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، 10، 1391/12/30
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، عباسیان نیگجه ساناز، شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 3، 10، 1392/02/11
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، عباسیان نیگجه ساناز، شناسایی رشد بخشهای اقتصادی در کاهش فقر، با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 3، 10، 1392/02/11
 • پاشا زانوس پگاه، بانوئی علی اصغر، بهرامی جاوید، تحلیل های سیاستی نقش واردات در سنحش اهمیت بخش های اقتصادی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 0، 67، 1392/04/01
 • ولی نژاد ترکمانی رضا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، ارزیابی پپوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه(مطالعه موردی استان تهران)، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال سیزدهم، شماره دوم، 1392/04/01
 • ولی نژاد ترکمانی رضا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه: مطالعه موردی استان تهران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 13، 2، 1392/05/30
 • بانوئی علی اصغر، وفایی یگانه رضا، موسوی نیک سید هادی، آقانصیری مریم، تأثیرگذاری بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، مجلس و راهبرد، سال بیستم، 74، 1392/05/31
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، عزیزمحمدی سیمین، سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده، سیاست گذاری اقتصادی، 1، 1، 1392/09/11
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، شاکری حسین آباد عباس، عسگری منوچهر، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، مجلس و راهبرد، سال 20، 76، 1392/11/01
 • بانوئی علی اصغر، ویسی عفت، بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با رویکرد داده-ستانده، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 22، 85، 1393/01/30
 • مشفق زهرا، رمضان زاده گلروز، شرکت افسانه، سلیمانی محدثه، بانوئی علی اصغر، ارزیابی روش‌های RAS و RAS تعدیل شده در بهنگام سازی ضرایب داده- ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزای فصلنامه پژوهشهای اقتصاد ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 19، 58، 1393/02/01
 • علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات درمسیرتوسعه یافتگی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/06/01
 • بانوئی علی اصغر، کمال الهام، سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، دوم، 3، 1393/06/10
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/07/01
 • علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/08/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/09/10
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‌محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/10/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آزاد سید ایمان، به کارگیری پیوندهای نسل اول،دوم و سوم در سنجش خدمات توزیعی : تجربه ایران و بعضی کشورهای منتخب، اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1، 1، 1393/11/01
 • شرکت افسانه، جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، مختاری اصل شوطی اشکان، ارزیابی روشهای RAS متعارف، RAS تعدیل شده، RAS تعمیم یافته و RAS تعمیم یافته تعدیل شده در بهنگام سازی درایه های منفی و مثبت جدول داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 56، 1394/02/15
 • جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، ارزیابی روش‌های RAS متعارف و RAS تعمیم یافته در بهنگام سازی درایه‌های منفی و مثبت جدول داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، شماره 56، 1394/03/20
 • قهرمانی فرشته، سحابی بهرام، بانوئی علی اصغر، سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارپوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24، 94، 1394/04/06
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، شاکری حسین آباد عباس، عسگری منوچهر، به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 15، 2، 1394/04/31
 • میرزایی حجت الله، بانوئی علی اصغر، بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استان های ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 58، 1394/08/13
 • بانوئی علی اصغر، ذبیحی زهرا، مهاجری پریسا، تبریزی الهام، محاسبه اریبِ ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین‌کنندگان و تاٌثیر اندازه حجم نمونه بر آن، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 59، 1394/10/16
 • بانوئی علی اصغر، الماسی کوپایی بهزاد، جهانی آزیتا، عامری مهری، لعلی مهیا، سعادتمند سعیده، بررسی ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی، پژوهش های اقتصادی ایران، 21، 68، 1395/08/01
 • قاسمی عبدالرسول، بانوئی علی اصغر، روزبهانی نیره، ارزیابی آسیب پذیری بخش کلیدی در شرایط ریسک غیرعملیاتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، 51، 3، 1395/08/10
 • عرب مازار یزدی علی، بانوئی علی اصغر، اکبری نگار، محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال 16، 62، 1395/08/17
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، فراست زهره، مومنی لیلا، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 4، 12، 1395/09/30
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، کلهری فاطمه، عبدالمحمدی زهرا، ذبیحی زهرا، محمدکریمی سحر، مستعلی پارسا مریم، روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری، مطالعه موردی استان گیلان، اقتصاد و توسعه منطقه ای، 24، 13، 1396/03/31
 • اقتصادی منقوطای زیبا، بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، بررسی قابلیت پیش‌بینی تولیدکل و بخشی در الگوهای داده-ستانده با تأکید بر بخش‌های بلوغ‌یافته، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 4، 11، 1396/06/29
 • عبدالمحمدی زهرا، بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، سنجش اعتبار آماری روشهای CB و CHARM در محاسبه جداول داده ستانده منطقهای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 6، 22، 1396/06/29
 • مهاجری پریسا، ذبیحی زهرا، بانوئی علی اصغر، تبریزی الهام، تأثیر انتخاب فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه ی جداول متقارن داده- ستانده بر اریب ضرایب فزاینده ی تصادفی تولید، سیاست گذاری اقتصادی، 9، 17، 1396/06/29
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، صادقی نرگس، شرکت افسانه، یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان گیلان، پژوهش های اقتصادی ایران، 22، 72، 1396/06/29
 • جهانفر نیلوفر، طائی حسن، بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش اصلاح شده "حذف فرضی" در ایجاد اشتغال بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 5، 3، 1396/08/01
 • مومنی فرشاد، دشتبانی سارا، بانوئی علی اصغر، اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی-اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6، 4، 1396/10/01
 • شارعی اله، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده-ستانده، مدلسازی اقتصادی، سال دوازدهم، 41، 1397/01/01
 • کریمی سکر آباد مریم، مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن بر اعتبار آماری جدول داده-ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 7، 26، 1397/04/02
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، فراست زهره، مومنی لیلا، سنجش واردات بخشهای اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380، پژوهشنامه بازرگانی، 22، 87، 1397/04/02
 • بانوئی علی اصغر، پروین سهیلا، آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه دهک‌های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، هفتم، 3، 1397/08/01
 • جهانگرد اسفندیار، بانوئی علی اصغر، برخورداری سجاد، آماده حمید، دودابی نژاد امیر، مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات برانتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8، 30، 1398/03/27
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، فهیمی بهاره، رابطه بین جدول داده-ستانده چندمنطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، هفتم، اول، 1398/03/29
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، فهیمی بهاره، رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 7، 1، 1398/06/31
 • دودابی نژاد امیر، جهانگرد اسفندیار، بانوئی علی اصغر، فریدزاد علی، برخورداری سجاد، آماده حمید، مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده، پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 5، 16، 1398/07/01
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، به‌کارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، 81، 24، 1398/10/01
 • بانوئی علی اصغر، ضیایی زهرا، مهاجری پریسا، تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی استان گیلان، برنامه ریزی منطقه ای، نهم، 36، 1398/10/30
 • کاکائی جمال، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، سنجش بوم شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، 19، 73، 1398/12/10
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، میرزائی تشنیزی حجت اله، جهانفر نیلوفر، سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 9، 33، 1399/01/31
 • بانوئی علی اصغر، یوسفی محمدقلی، آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس، سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM، سیاست گذاری اقتصادی
 • بیسادی زینب، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تاکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف، اقتصاد و الگوسازی
 • فریدزاد علی، نوروزی سحر، بانوئی علی اصغر، سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

 

 

همایش‌های بین المللی

 • Banouei Ali Asqhar, Asgari Manouchehr, Baradaran Shoraka Hamid Reza, 13th International Conference on Input-Output Techniques, article abstraction, complete article, An Analysis of the Structural Changes in The Iranian Economy During 1969-1994 With Special Reference To the Foreign Trade Strategies, 2000/08/21, 2000/08/25
 • Banouei Ali Asqhar, 15th International Conference Input- Output Techniques, complete article, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribu tion since 1970: The Case of Iran, 2005/06/27, 2005/07/01
 • bazzazan fatemeh, Alavinasab Monir, Banouei Ali Asqhar, 15th International Conference Input- Output Techniques, article abstraction, complete article, Constructing Regional Input- Output Table and Its Applications:the case of Yazd Province, 2007/06/27, 2007/07/01
 • bazzazan fatemeh, Banouei Ali Asqhar, karami mahdi, 16th international conference on input- output techniques, article abstraction, brief article, Generating Regional Coefficient without Survey Based RIOT: The case of Tehran Province, 2007/07/02, 2007/07/06
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Swaminathan Uma, Banouei Jilian, mohagheghi mojtaba, 16th International Input - Output Conference, article abstraction, brief article, Analysis of Information and Energy Segments of the Iranian and Indian Economies, 2007/07/02, 2007/07/06
 • Banouei Ali Asqhar, International Input - Output Meeting Managing the Environment Seville, brief article, Structural Analysis of Tehran Province Based on Interregional IO model, 2008/07/09, 2008/07/11
 • Parvin Soheila, Banouei Ali Asqhar, 17th International Input-output Conference Brazil, article abstraction, complete article, Assessing the Susceptibility of Elimination in Energy Subsides on the living Standard of Households in Iran, 2009/07/13, 2009/07/17
 • Banouei Ali Asqhar, Azad seyyed Iman, Banouei Jilian, the 17th International Input-output Conference Brazil, article abstraction, complete article, Analysis of Growth and Income Multipliers Based on SAM Model: The Case of Iran , India ,Malaysia and Indonesia, 2009/07/13, 2009/07/17
 • Azad seyyed Iman, Banouei Ali Asqhar, Moradkhani Narges, 18th International Input-output Conference, article abstraction, complete article, Quantitative Analysis of Services and Sub-Service Sectors in the Iranian Economy, 2010/06/20, 2010/06/25
 • Banouei Ali Asqhar, karami mahdi, Azad seyyed Iman, Banouei Jilian, 18th International Input-output Conference, article abstraction, complete article, Assessing The Impact of Potential Sudden Reduction of the Supply of Petroleum on the Different Sectors of the Iranian Economy, 2010/06/20, 2010/06/25
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, kavoosi sharareh, Sadeghi Narges, 24th international input-output conferance & 6th edition of the international school of I-O analysis, article abstraction, complete article, assessing the accuracies of the sectoral multipliers using the FLQ and CHARM method: case study of gilan province, 2016/07/04, 2016/07/08
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, Ziyaei zahra, tavassoli solaleh, eghtesadi manghotai ziba, sadeghi sahar, 19th national conferance of input-output research association of india, announcer, New Mixed Method of CHARM-RAS for Generating Regional Input-Output Tables (RIOTs) of Gilan and Hormozgan Provinces, Iran, 2017/01/11, 2017/01/12
 • Mohajeri Parisa, Banouei Ali Asqhar, ferasat zohre, hasan shahi hanieh, international conference on economic planning, sustainable and balanced regional, article abstraction, complete article, Measuring the degree of dependence of economic sectors on import from origin, destination and political point of view using one-regional data table of Kurdistan province, 2017/05/03, 2017/05/04
 • Banouei Ali Asqhar, 18th international input- output conference Sydney Australia, complete article, Assessing the Impact of Potential Sudden Reduction of the Supply of Petroleum on the Different Sectors of the Iranian Economy, 2010/01/01
 • Banouei Ali Asqhar, 18th international input- output conference Sydney Australia, complete article, Quantitative Analysis of Services & Sub-Sectors in the Iranian Economy, 2010/01/01
 • واقف آیدا، بانوئی علی اصغر، عرب مازار یزدی علی، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مقاله کامل چاپ شده، شناسایی بخش‌های پیشرو بر اساس ارزش افزوده‌ی غیرمستقیم، 1396/06/23، 1396/06/23

صادق بختیاری

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

عادل پیغامی

اقتصاد دانشیار دانشگاه امام صادق

isu.ac.ir/cv/151/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=151&mod=scv
paighmiisu.ac.ir

مسعود درخشان

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

dr-derakhshan.ir/
derakhshanatatu.ac.ir


استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتری, 1352, از دانشگاه لندن

 

 

کتاب‌های تالیفی

 • Derakhsahan Nou Masoud, Bibliography on Application of Systems and Control Theory in Economic Analysis, compilation
 • درخشان نو مسعود، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، تالیف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373/01/01
 • درخشان نو مسعود، اقتصاد سنجی جلد اول و دوم ، تک معادلات با فروض کلاسیک-بخش اول، تالیف، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1374/01/01
 • درخشان نو مسعود، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راه کارهای آن، تالیف، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383/03/01
 • درخشان نو مسعود، مشتقات ومدیریت ریسک در بازارهای نفتی، تالیف، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1383/08/01
 • درخشان نو مسعود، تکلیف عاطفه، اقتصادسنجی تک معادلات با فروض کلاسیک- تلخیص دو مجلد توسط دکتر عاطفه تکلیف، تالیف، انتشارات سمت، 1397/04/01
 • درخشان نو مسعود، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، تالیف، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Derakhsahan Nou Masoud, Rational Expectations, the Lucas Critique and the Optimal Control of Marco Economic Models: A Historical Analysis of Basic Developments in the 20th Century, Iranian Journal of Economic Research, 46, 1390/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, Properties of Optimal Consumption under Liquidity Constraints: New Results by Control Theoretic Approach, Iranian Journal of Economic Research, 50, 1391/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, A Critical Analysis of the Origin and Nature of Classical Mathematical Economics: Why Classical Economists Did Not Use Mathematics?, International Journal of Business and Development Studies, 6, 1, 2015/04/08
 • Derakhsahan Nou Masoud, Methodological Shortcomings in Classical Mathematical Economics: A Critical Examination of the Contributions of Cournot, Jevons and Walras, International Journal of Business and Development Studies, 3, 1, 2015/07/28
 • درخشان نو مسعود، یک دیدگاه پیرامون حذف سوپسید فرآورده های نفتی، مجلس و راهبرد، 1373/09/01
 • درخشان نو مسعود، اوپک و منافع ملی، مجلس و راهبرد، 1381/04/01
 • درخشان نو مسعود، منافع ملی وسیاستهای بهره برداری از منابع نفت وگاز، مجلس و راهبرد، 1381/04/01
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنایی، پژوهش های اقتصادی ایران، 52، 1391/07/01
 • درخشان نو مسعود، امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز، راهبرد، 1391/07/01
 • درخشان نو مسعود، قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعات اقتصاد اسلامی، 6، 12، 1393/06/11
 • درخشان نو مسعود، تکلیف عاطفه، انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها، مطالعات اقتصاد انرژی، 4، 14، 1394/03/01
 • درخشان نو مسعود، بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/01
 • درخشان نو مسعود، ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران; رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا(DSGE)، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/01
 • درخشان نو مسعود، بهینه سازی تسهیم ریسک در قراردادهای بیع متقابل براساس کاربردی از نظریه نمایندگی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/07
 • درخشان نو مسعود، بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/07
 • درخشان نو مسعود، تحریم اقتصادی، فرصت ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تامین منافع ملی، راهبرد اقتصادی
 • درخشان نو مسعود، بررسی مبانی نظری و روندهای تجربی در مطالعه پارادکس نفت و توسعه، پژوهشنامه اقتصادی
 • درخشان نو مسعود، ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، راهبرد، 57

 

 

همایش‌های داخلی

 • Derakhsahan Nou Masoud, The First Informal OPEC Brainstorming Session, Balancing OPEC Short and Long- term Concerns with Capacity Expansion by Member Countries, 1999/05/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, International Conference on Hydrocarbons Policies- Bogota Colombia, Iran's Oil and Gas: background and Policy Challenges, 1999/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, 24 Seminar on Islamic Thought: The Islamic Economics and Development, The formation of Islamic economic : Thoughts A case study of Iran
 • Derakhsahan Nou Masoud, 2nd Annual Event The Iranian Petroleum Summit - london, Regional Significance of Iranian Oil and Stability of Supply
 • Derakhsahan Nou Masoud, Corporate Transformation in the Energy Industry- London, Price Uncertainty the Strategy of the Key Low- cost Producers and the Long-term Development of the oil Industry, 1999/05/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, Institute for Development Research and Development Policy University of Bochum, Economic Planning and Development Experience in Iran, 1992/06/01
 • درخشان نو مسعود، همایش دو سالانه اقتصاد ایران - دانشگاه تربیت مدرس، نقش نظام آموزشی علم اقتصاد در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، 1381/07/17، 1381/07/18
 • درخشان نو مسعود، حمله اقتصادی دشمن حقیقی است یا مجازی؟
 • درخشان نو مسعود، جنبش نود و نه درصدی، ابعاد، زمینه ها و پیامدها، پیامدهای جنبش 99درصدی
 • درخشان نو مسعود، هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعه، توسعه پوشش های بیمه ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی علوم انسانی در ایران، بومی سازی عملیاتی و مبنایی در اقتصاد
 • درخشان نو مسعود، بحران اقتصادی جهان و درس های آن، سخنران، بحران اقتصادی جهان و درس های آن، 1387/08/15
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی علوم انسانی در ایران، سخنران، بومی سازی عملیاتی و مبنایی در اقتصاد، 1387/12/13
 • درخشان نو مسعود، هفته پژوهش، سخنران، نشست علمی حوزه های پژوهشی وزارت نیرو جهت جذب پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی، 1391/09/26
 • درخشان نو مسعود، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، سخنران، 1391/02/01
 • درخشان نو مسعود، همایش ملی آسیب شناسی و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، سخنران، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، 1391/12/01
 • درخشان نو مسعود، هفته پژوهش، سخنران، نشست علمی پیرامون شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1389/10/12
 • درخشان نو مسعود، کنفرانس اندیشه های دینی - دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تبریز، اعتقادات دینی و تحول اندیشه ها و سیاست های اقتصادی، 1381/06/01
 • درخشان نو مسعود، سمینار قلمرو فعالیتهای خشهای خصوصی ،تعاونی و دولتی وتاثیر آن در شکل گیری اندیشه های اقتصاد اسلامی- دانشگاه تربیت مدرس، پیدایش و تحول نظریه بخشهای خصوصی ،تعاونی و دولتی وتاثیر آن در شکل گیری اندیشه های اقتصاد اسلامی، 1370/06/01
 • درخشان نو مسعود، همایش راه کارهای توسعه امنیت اقتصادی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانتی، نکاتی چند درباره امنیت اقتصادی و راه های تامین آن
 • درخشان نو مسعود، هفدهمین سمینار بیمه و توسعه، راهکارهای توسعه بیمه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • درخشان نو مسعود، بحران مالی 2008 ریشه ها، پیامدها و راهکارها، بحران نظام سرمایه داری
 • درخشان نو مسعود، نشست اندیشه های راهبردی(در حضور مقام معظم رهبری)، ملاحظاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محمدعلی فلاحی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

falahi.profcms.um.ac.ir/
falahium.ac.ir
0000-0001-7442-4269

محمدعلی متفکر آزاد

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.motafakker
motafakkertabrizu.ac.ir
0000-0002-1829-230X

محسن مهرآرا

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrara
mmehraraut.ac.ir


استاد اقتصاد دانشگاه تهران

 

 • دکتری, 1379, اقتصاد, تهران

 

کتاب‌های تالیفی

 • مسعود درخشان و محسن مهرآرا. "نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن." : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، 1383.
 • حمید ابریشمی و محسن مهرآرا. "روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1384.
 • محسن مهرآرا. "اقتصاد سلامت." : انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
 • محسن مهرآرا، مهدی صارم و حسین توکلیان . "اقتصاد ریاضی (یک رویکرد پویا)." تهران: نور علم، 1391.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • مجید کوششی , R Dehghani , Mohsen Mehr Ara, and S M Atarodi . "Reduced Complexity 1 - Bit High - Order Digital Delta - Sigma Modulator for Low - Voltage Fractional - N Frequency Synthesis Applications." IEE PROCEEDINGS-CIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS 152, no. 5 (2005): 471-4777.
 • Mohsen Mehr Ara, and Kamran Niki Oskoui . "The sources of macroeconomic fluctuations in oil exporting countries : A comparative study." ECONOMIC MODELLING 24, no. 3 (2007): 379-365.
 • Mohsen Mehr Ara. "Energy consumption and economic growth : The case of oil exporting countries." ENERGY POLICY 35, no. 5 (2007): 2945-2939.
 • Mohsen Mehr Ara. "The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities : The case of oil - exporting countries." ENERGY POLICY 36, no. 3 (2008): 1168-1164.
 • Mohsen Mehr Ara, Javad Pakdin , and Amir Nejad . "willingness to pay for drinking water connctions : the case of Larestan, Iran." journal of academic research in economics 1, no. 2 (2009): 25-191.
 • Mohsen Mehr Ara. "Reconsidering the resource curse in oil - exporting countries." ENERGY POLICY 37, no. 3 (2009): 1169-1165.
 • Mohsen Mehr Ara, مهدی احراری , عاطفه شاه ابادی فراهانی , and سید محمد حسین صدر . "the Effects of Globalization on Non - Oil Export of Iran." journal of academic research in economics 1, no. 1 (2009): -.
 • Mohsen Mehr Ara, Amin Haghnejad , Jalal Dehnavi , and Fereshteh Jandaghi Meybodi . "Foreign Direct Investment Exports and Economic Growth in the Developing Countries : a panel Data Approach." journal of academic research in economics 2, no. 3 (2010): 280-259.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Hosseyn Amiri . "The Relationship between Health Expenditure and GDP in OECD Countries Using PSTR." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -, no. 24 (2010): 50-58.
 • Hamid Abrishami, Mohsen Mehr Ara, Mehdi Ahrari, and Vida Varahrami . "Gold price forecasting by hybrid intelligent systems with GARCH effects. Far East." Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 6, no. --- (2010): 111-128.
 • Mohsen Mehr Ara, Ali Moeini, Mehdi Ahrari, and Vida Varahrami . "Inefficiency in Gold Market." International Research Journal of Finance and Economics 43, no. --- (2010): 58-68.
 • Mohsen Mehr Ara, Ali Moeini, Mehdi Ahrari, and Fahimeh Karub . "VLCC Freight Rate Forcasting by Using Neural Network." Research Journal of Environmental Science -, no. 14 (2010): 53-62.
 • Mohsen Mehr Ara, and Abbas Rezazadeh Karsalari . "The Nonlinear Relationship between Private Investment and Real Interest Rates Based on Dynamic Threshold Panel : The Case of Developing countries." Journal of Money, Investment and Banking 21, no. 21 (2011): 32-42.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Health Expenditure and Economic growth: An ARDL Approch for the Case of Iran." Journal of Economics and Behavioral Studies 3, no. 4 (2011): 249-256.
 • Mohsen Mehr Ara, Bagher Adabi Firouzjaee , and Ahmad Gholami . "The Corruption and Income Distribution in OPEC and OECD Countries : A Comparative Study." International journal of Economics and Business Research 2, no. 6 (2011): 51-61.
 • Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "Investigating Government Size and Qualitys Contribution to Long - Run Economic Growth." American Journal of scientific research 30, no. --- (2011): 112-104.
 • Mohsen Mehr Ara, and Saeedeh Ahmadi . "The Estimation of the Automotive Fuel Demand in Iran : Almost Ideal Demand System Approach." Australian Journal of Business and Management Research (AJBMR) 1, no. 7 (2011): 72-77.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Saeid Garshasbi Fakhr . "Relationship between Education and Economic Growth ( International Comparison )." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 29, no. 29 (2011): 26-32.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Links among Money Prices and Output in Oil exporting Countries." British Journal of Economics Finance and Management Sciences 2, no. 1 (2011): 14-21.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Saeid Garshasbi Fakhr . "Relationship between Education and Economic Growth ( International Comparison )." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -, no. 29 (2011): 26-32.
 • Mohsen Mehr Ara, and Abbas Rezazadeh Karsalari . "Asymmetric effects of Monetary Shocks on Economic Activities: the Case of Iran." Journal of Money, Investment and Banking -, no. 20 (2011): 62-74.
 • Maysam Musai, Gholamabbas Mousavi , and Mohsen Mehr Ara. "The Relationship between Divorce and Economic - Social Variables in Iran." British Journal of Arts and Social Sciences 1, no. 2 (2011): 93-89.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Saeideh Bagheri . "Unemployment Insurance Pension and Welfare of Pensioners." European Journal of Social Sciences 23, no. 3 (2011): 444-453.
 • Mohsen Mehr Ara, and Bagher Adabi Firouzjaee . "Granger Causality Relationship between Export Growth and GDP Growth in Developing Countries : Panel Cointegration Approach." International Journal of Humanities and Social Science 1, no. 16 (2011): 223-231.
 • Mehdi Ahrari, Mohsen Mehr Ara, and Ali Moeini. "COMPARISON OF TWO APPROACH OF NEURAL NETWORK FOR FORECASTING OF OIL FUTURES PRICES." Asian journal of business and management sciences 1, no. 3 (2011): 54-64.
 • Abd Al Naser Hemati, Mohsen Mehr Ara, and Ali Sayehmiri . "New vision on the relationship vetween Income and water withdrawal in industry sector." NATURAL RESOURCES JOURNAL 2, no. 3 (2011): 191 - 196.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Causality Between Health Expenditure and Economic Growth." International journal of Economics and Business Research 2, no. 4 (2011): 19-13.
 • Abbas Rezazade , Mana Mesbahi , and Mohsen Mehr Ara. "The Relationship among Oil Shocks Housing Investment and Economic Activities in Iran Based on Structural VAR Approach." American Journal of scientific research 30, no. 30 (2011): 113-124.
 • Mohsen Mehr Ara, Abd Al Naser Hemati, and Ali Sayehmiri . "On the Relationship between Water Withdrawal and Income : Smooth Transition Regression ( STR ) Approach." Modern Economy 2, no. 5 (2011): 729-734.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mohsen Mohaghegh . "Macroeconomic Dynamics in the Oil Exporting Countries : A Panel VAR stud." International Journal of Business Science and Applied Management 2, no. 21 (2011): 288-295.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, Sayede Fateme Nemati , and Marzie Nekoolal Tak . "Demand for Travel to Iran and Human Development Index." European Journal of Social Sciences 25, no. 1 (2011): 14-20.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, , F Jalali , Navid Mostoufi, R Sotudeh , K Sepanloo , F Dastjerdi , and N Ahmari . "The Dynamic Causal Relationships among Money Output and Prices in Iran." Asian journal of business and management sciences 1, no. 5 (2011): 31-37.
 • Mohsen Mehr Ara, and علیرضا اورویی . "IS EXCHANGE RATE RETURN PREDICTABLE." Economics and Finance Review 1, no. 7 (2011): -.
 • Mohsen Mehr Ara, Seyed Mohammad Hossein Sadr , and Atefeh Shahabadi Farahani . "threshold effects in the relation between oil revenues and growth in oil exporting countries." international journal of marketing and technology 1, no. --- (2011): 1-11.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and حسین امیری . "POLLUTION ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH : EVIDENCE FROM INDIA CHINA AND BRAZIL." INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ENERGY 2, no. 4 (2011): 31-38.
 • Mohsen Mehr Ara, and Alireza Oryoie . "FORECASTING EXCHANGE RATE RETURN BASED ON ECONOMIC VARIABLES." International Research Journal of Finance and Economics 2, no. 5 (2011): 119-125.
 • Mohsen Mehr Ara, and Fateme Haghiri . "Oil Fund and the Instability of Macro - Economy in Oil - Rich Countries." World Applied Sciences Journal 16, no. 3 (2012): 331-336.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Abbas Rezazadehkarsalari . "The Causal Relationshipbetween Government Expenditure and Revenues : The Case of Iran." Innova Ciencia -, no. --- (2012): -.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Seyede Fatemeh Nemati . "Study of Social Factors Effective on Demand of the Dark Tourism in Iran." American Journal of scientific research 62, no. --- (2012): 57-66.
 • Elham Gholampour , Mohsen Mehr Ara, and Ghodratollah Emamverdi . "The Analysis of Asymmetric Prices of Crude Oil and Prices of Imported Gasoline to Iran Using TAR Model." Journal of Applied Sciences Research 2, no. 11 (2012): 10853-10858.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Zahra Moaven . "Attitude of the Students toward Aesthetic Criteria." American Journal of scientific research -, no. 62 (2012): 44-49 .
 • Mohsen Mehr Ara, Mostafa Sargolzaei , Razieh Ahmadi , and Marzieh Ahmadi . "Investigating the Relation between Financial Development and Economic Growth Using ARDL Approach Case study : Iran." Journal of Basic and Applied Scientific researchh 2, no. 6 (2012): 5932-5936.
 • Mohsen Mehr Ara, Manamesbahi , and Abbas Rezazadehkarsalari . "Trade Liberalization Economic Growth and institutional quality in selected oil countries." Science Series Data Report 4, no. 1 (2012): 50-56.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and عباس رضازاده کرسالاری . "The Causal Relationship between Government Expenditure and Revenues." Innova Ciencia 4, no. 2 (2012): 32-39.
 • Alireza Keikha , Ahmadali Keikha , and Mohsen Mehr Ara. "Institutional Quality Economic Growth and Fluctuations of Oil Prices in Oil Dependent Countries : A Panel Cointegration Approach." Modern Economy 3, no. 2 (2012): 218-222.
 • , , and Mohsen Mehr Ara. "Institutional Quality, Economic Growth and Fluctuations of Oil Prices in Oil Dependent Countries: A Panel Cointegration Approach." Modern Economy 3, no. 3 (2012): 218-222.
 • Mohsen Mehr Ara, Razieh Ahmadi , Mostafa Sargolzaei , and Marzieh Ahmadi . "Inflation Effects on Finance - Growth Link : A Panel Smooth Transition Approach for OPEC economies." Science Series Data Report 4, no. 4 (2012): 26-31.
 • Mohsen Mehr Ara, Mostafa Sargolzaei , and Razieh Ahmadi . "Estimation of Natural Rate of Unemployment in Iran : an SVAR Approach." International Journal of Business and Behavioral Science 2, no. 5 (2012): 55-61.
 • Mohsen Mehr Ara, Raziye Ahmadi , Mostafa Sar Golzaee , and Marziye Ahmadi . "Inflation Effects on Finance - Growth Link : A Panel Smooth transition Approach for mena region." archives des sciences 65, no. 5 (2012): 340-344.
 • Mohsen Mehr Ara, , Mostafa Sargolzaei, and . "Inflation Effects on Finance-Growth Link: A Panel Smooth Transition Approach for MENA Region." archives des sciences 65, no. 5 (2012): 340-449.
 • Mohsen Mehr Ara, , Mostafa Sargolzaei, and . "inflation effects on finance-growth link: a panel smooth transition approach for MENA region." archives des sciences 65, no. 5 (2012): 340-347.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and . "attitude of the students toward aesthetic criteria." American J. of Scientific Research 62, no. 62 (2012): 44-49.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Abbas Rezazadeh Karsalari . "The Relationship between Revenue and Expenditure in Oil Exporting Countries." International Journal of Business and Behavioral Science 2, no. 6 (2012): 1-7.
 • Mohsen Mehr Ara, and Parisa Mohsenzadeh . "The Road Travel Demand In Iran." International Journal of Physical and Social Sciences 2, no. 6 (2012): 159-168.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Energy Consumption, Financial development and Economic Growth: an ARDL Approach for the Case of Iran." International Journal of Business and Behavioral Science 2, no. 6 (2012): 92-99.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Seyede Fatemeh Nemati . "Study of Social Factors Effective on Demand of the Dark Tourism in Iran." American Journal of scientific research 1, no. 65 (2012): 57-66.
 • Mohsen Mehr Ara, Mostafa Sargolzaei, , and . "investigating the Relation between Financial Development and Economic Growth Using ARDL Approach Case study: Iran." Journal of Basic and Applied Scientific researchh 2, no. 6 (2012): 5932-5936.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, عباس رضازاده , and علیرضا بهروز نیا . "The link between government revenues and spending in Iran : ARDL cointegration and Raos F - test for causality." archives des sciences 65, no. 5 (2012): 58-64.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Relationship between Energy Consumption and Income based on Kuznets curve : Evidence from Oil Exporting Countries." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 5, no. 2 (2012): 13-21.
 • Mohsen Mehr Ara, and علیرضا ارویی . "Global Financial Crisis and Efficiency in Foreign Exchange Markets." International Journal of Physical and Social Sciences 2, no. 7 (2012): 190-195.
 • Mohsen Mehr Ara, and Alireza Ghafari . "The entrepreneur strategic Model based on Functional Roles and Environmental Factors." International Journal of Advanced Scientific and technical Research 4, no. 2 (2012): 274-281.
 • Mohsen Mehr Ara, and معصومه زیرک . "The determinants of FDI in Developing Countries." International journal of Research in Management 4, no. 2 (2012): 148-158.
 • Mohsen Mehr Ara, and Alireza Keykhosro . "The Nonlinear Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran." International Journal of Economics and Management 1, no. 4 (2012): 133-138.
 • Mohsen Mehr Ara, and Alireza Keikhah . "GOVERNMENT SIZE AND ECONOMIC GROWTH IN IRAN." International journal of Economics and Business Research 3, no. 2 (2012): 52-60.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and سیما نصیب پرست . "THE CAUSALITY BETWEEN NON - OIL EXPORT AND GDP IN IRAN." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 7, no. 2 (2012): 56-64.
 • , Mohsen Mehr Ara, and . "the Analysis of Asymmetric Prices of Crude Oil and Prices of Imported Gasoline to Iran Using TAR Model." Journal of Basic and Applied Scientific researchh 2, no. 6 (2012): 10853-10858.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and . "the relationship between Savings and GDP in Iran An ARDL Approach for the case of Iran." International Journal of Advanced Scientific and technical Research 6, no. 2 (2012): 39-45.
 • , Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The causality relationship between FDI and Economic Growth in MENA Region." Trends in Social Science 8, no. 1 (2013): 13-19.
 • Mohsen Mehr Ara, Hamid Abrishami, , and . "a hybrid inteligent system for forecasting oil crude price." International journal of Economics and Business Research 5, no. 1 (2013): 1-10.
 • Mohsen Mehr Ara, Nafiseh Behrad Mehr, and Mitra Saboonchi. "Investigating the Long time Memory in the Future Market of Gold." International Journal of Financial Economics 1, no. 1 (2013): 28-32.
 • Mohsen Mehr Ara. "investment and Economic Growth in Iran." International Journal of Advanced Scientific and technical Research 2, no. 3 (2013): 121-131.
 • Mohsen Mehr Ara. "Investment and Economic Growth in Iran." International Journal of Advanced Intelligence Paradigms 2, no. 3 (2013): 121-128.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "The Effect of Institutional Quality on the Export of Developing Countries." Journal of Emprical Economics 1, no. 1 (2013): 104-106.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Investment and Economic Growth Nexus in Oil Exporting Countries: Panel Cointegration and Causality." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 2, no. 3 (2013): 280-286.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Causality between Capital Formation and Economic Growth in MENA Region." International Letters of Social and Humanistic Sciences 1, no. 8 (2013): 1-7.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Ranking of developing countries Based on the Economic Freedom Index." International Letters of Social and Humanistic Sciences 2, no. 2 (2013): 32-38.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mehdi Mehranfar. "the determinants of risk management of banks in Iran." International Journal of Physical and Social Sciences 3, no. 4 (2013): 373-381.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and . "Trade and FDI in MENA region: panel causality analysis." World Of Sciences Journal 1, no. 5 (2013): 124-132.
 • Mohsen Mehr Ara. "The Causality between Human Capital and Economic Growth in Oil Exporting Countries: Panel Cointegration and Causality." Journal of Business Management & Social Sciences Research 2, no. 6 (2013): 62-66.
 • , Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Export and FDI in Asian Countries: Panel Causality Analysis." Hyperion Economic Journal 2, no. 1 (2013): 60-66.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "the relationship between human capital and GDP: An ARDL Approach for the case of Iran." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 4, no. 3 (2013): 9-17.
 • Mohsen Mehr Ara, Mostafa Boroojli, and Mahan Amin. "The Causality between Human Capital and Economic Growth in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality." International Journal of Economics, Business and Social Sciences 1, no. 1 (2013): 39-46.
 • Mohsen Mehr Ara. "human capital and economic growth in mena region." World Of Sciences Journal 1, no. 6 (2013): 46-53.
 • Mohsen Mehr Ara. "Human Capital and Economic Growth in MENA Region." World Of Sciences Journal 1, no. 6 (2013): 46-53.
 • Mohsen Mehr Ara, Mohammad Saleh Kachoee, and Mehdi Mohebi. "The effect of quality and size of government on economic growth in developing countries: BMA versus feature selection algorithm model." International Journal of Economics and Management 1, no. 2 (2013): 52-64.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "the effect of institutional quality on the export of developing countries." Journal of Emprical Economics 1, no. 3 (2013): 104-106.
 • , Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Causality Relationship between FDI and." Trends in Social Science 8, no. 1 (2013): 13-21.
 • Mohsen Mehr Ara, Teymur Rahmani, and Vajari Arghavan Novin. "Economic growth, openness and foreign direct investment in oil-rich countries." Hyperion Economic Journal 1, no. 3 (2013): 3-8.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mostafa Boroojli. "Return Predictability of Exchange Rate in Iran." International Journal of Economics and Management 1, no. 3 (2013): 15-22.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Relationship between human capital and GDP: An ARDL Approach for the case of Iran." International Journal of Emerging Multidisciplinary Fluid Sciences 4, no. 3 (2013): 9-17.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Investment and Economic Growth Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality." International Journal of Management and Humanity Sciences(IJMHS) 2, no. 5 (2013): 388-392.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "the effect of Institutional Quality on the Export of Developing Countries." Journal of Emprical Economics 1, no. 3 (2013): 104-106.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Fereshteh Barati. "Relationship between Riba and Currency Devaluation Compensation1." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2013): 24-37.
 • Mohsen Mehr Ara, Alireza Ebrahimian, and Zabihallah Falahati. "The examination of FDI and ICT effects on economic growth." International Journal of Applied Economic Studies 1, no. 1 (2013): 15-20.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Zabihallah Falahati. "Performance of Iran’s Sustainability Index as Compared to the Global Average." Journal of Economics and Development Studies 1, no. 3 (2013): 47-61.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Zabihallah Falahati. "Performance of Iran’s Sustainability Index as Compared to the Global Average." Journal of Economics and Development Studies 1, no. 3 (2013): 47-61.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "A Panel Estimation of the Relationship Between Trade Liberalization, Economic Growth and CO2 Emissions in BRICS Countries." Hyperion Economic Journal 1, no. 4 (2013): 3-27.
 • Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "the relationship between drug smuggling and unemployment(Case Study: Iran)." International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 3, no. 1 (2014): 126-138.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Seyed Kamalodin Ahmadi Khala. "the relationship between social networks and micro shareholders." International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 4, no. 1 (2014): 266-271.
 • Mohsen Mehr Ara. "The Relationship between non-oil Trade and GDP in Petroleum Exporting Countries." International Letters of Social and Humanistic Sciences 1, no. 1 (2014): 63-70.
 • Mohsen Mehr Ara, Zabihallah Falahati, and Nazi Haydari Zahiri. "The Relationship between systematic risk and stock returns in Tehran Stock Exchange using the capital asset pricing model (CAPM)." International Letters of Social and Humanistic Sciences 10, no. 1 (2014): 26-35.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, , Somayeh Miri, and . "copyrights and accession of iran to world trade organization." MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG 64, no. 2 (2014): 171-190.
 • Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "The Relationship between Economic Growth and entrepreneurship." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 616-624.
 • Mohsen Mehr Ara, Zabihallah Falahati, and Reza Amiri. "unsystematic risk, stock return, and systematic risk in Tehran stock exchange based on panel data." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 2, no. 4 (2014): 372-379.
 • , Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "accession to WTO and asymmetric globalization." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 557-569.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "The Relationship between Government Revenue and Government Expenditure in Iran." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 171-182.
 • Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "demand functions for cinema in different provinces in Iran." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 655-669.
 • , Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Hassan Saberi. "the causality between environmental quality, economic growth and Openness in asian countries: Panel Co integration and causality." International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 3, no. 2 (2014): 253-262.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, , , Fereshteh Barati, and زهرا آقاجانی . "the factors influencing on low demand for travel to Iran." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 603-615.
 • Maysam Musai, and Mohsen Mehr Ara. "the relationship between economic growth and entrepreneurship." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 3 (2014): 616-624.
 • , Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Mosa Mohammadi. "relationship between economic growth, trade and environment: evidence from D8 countries." International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 4, no. 2 (2014): 320-326.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "causal nexus between entrepreneurship and unemployment rate: the case of sistan and baluchestan province." International Journal of Physical and Social Sciences 4, no. 4 (2014): 409-431.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and . "Foreign Direct Investment and Economic Growth in Asian Countries: A Causality Analysis." caspian journal of applied sciences research 3, no. 4 (2014): 23-29.
 • Shirin Nosratnejad, Arash Rashidian, Mohsen Mehr Ara, Ali Akbar Sari, Ghadir Mahdavi, and Maryam Moeini. "Willingness to pay for social health insurance in Iran." Global Journal of Health Sciences 6, no. 5 (2014): 154-162.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Maysam Musai. "The Relationship among Income, Openness and Environmental Quality: An ARDL Approach for the case of Iran." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 5 (2014): 40-32.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Energy Consumption and Economic Growth: Kalman Filter Approach." International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 3, no. 3 (2014): 204-210.
 • Arezoo Ghazanfari, Motahareh Alsadat Majdzadeh, and Mohsen Mehr Ara. "DETERMINANTS OF ENERGY DEMAND IN IRAN BASED ON BAYESIAN MODEL AVERAGING." International Journal of Advanced Scientific and technical Research 3, no. 4 (2014): 229-237.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "The Long Run Relationship between Government Revenue and Expenditure in Iran: A Co integration Analysis in the Presence of Structural Breaks." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 5 (2014): 288-301.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Sajjad Rahati. "Long and Short Run Relationship among Revenue and Government Expenditure in Iran:: An Auto Regressive Distributive Lag (ARDL) Approach." International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development 3, no. 4 (2014): 707-720.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Entrepreneurship and Industry Growth." International Letters of Social and Humanistic Sciences 20, no. 20 (2014): 27-36.
 • Motahareh Alsadat Majdzadeh, Arezoo Ghazanfari, and Mohsen Mehr Ara. "Determinants of Private Investment in Iran based on Bayesian Model Averaging." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 7 (2014): 230-240.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Maysam Musai. "The relationship between Economic Growth and Environment and Trade in Developing Countries." International Journal of Physical and Social Sciences 4, no. 7 (2014): 40-52.
 • Mohsen Mehr Ara, and Monire Hamldar. "Optimal Hedge Ratio for Brent Oil Market; Baysian Approach." International Letters of Social and Humanistic Sciences 25, no. 26 (2014): 82-87.
 • Mohsen Mehr Ara, and Monire Hamldar. "The Relationship between Spot and Futures Prices in Brent Oil Crude Market." International Letters of Social and Humanistic Sciences 28, no. 28 (2014): 15-19.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Fatemeh Barkhi. "The Effect of Fiscal Shock on Inflation and Economic Growth in Developing Countries." International Letters of Social and Humanistic Sciences 30, no. 2 (2014): 184-191.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME, HEALTH AND THE ENVIRONMENT." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 4 (2014): 737-744.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Maysam Musai. "The Causality between Quality environment, Income and Openness in Oil Exporting Countries: Panel Cointegration and Causality." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 11 (2014): 355-364.
 • Mohsen Mehr Ara, , Maysam Musai, and . "The Relationship among Trade, Income and Environment in Iran." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 4, no. 12 (2014): 316-323.
 • Mohsen Mehr Ara. "The nexus between Prices and Macroeconomic Variables in Iran." World Scientific News (WSN) 4, no. 4 (2014): 1-9.
 • Mohsen Mehr Ara, Majid Vaziri Duzin, and Abolfazl Abbasi. "Assessment of Relative Efficiency of Countries in Attaining Human Development Sub indexes." International Letters of Social and Humanistic Sciences 1, no. 47 (2015): 63-76.
 • Mohsen Mehr Ara, Majid Lotfi Ghahrood, Oveis Bageri, and Mohammad Hossein Salimi. "The position of funding in capital market and its influence on stock return of accepted companies in exchange market." Aula Orientalis 1, no. 1 (2015): 441-454.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "The Effect of FDI on Economic Growth in MENA Region." International Journal of Applied Economic Studies 3, no. 1 (2015): 11-16.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mojtaba Mohammadian. "The Determinants of Gini Coefficient in Iran Based on Bayesian Model Averaging." Hyperion Economic Journal 3, no. 1 (2015): 20-28.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison with other Countries of Region: the Vision 1404 Document." International Journal of Applied Economic Studies 3, no. 2 (2015): 1-7.
 • علی اکبر فضایلی , , امیر عباس فضایلی , Farhad Lotfi, Masoud Salehi, and Mohsen Mehr Ara. "Main Determinants of Catastrophic Health Expenditures: A Bayesian Logit Approach on Iranian Household Survey Data (2010)." Global Journal of Health Sciences 4, no. 7 (2015): 335-340.
 • Mohsen Mehr Ara, Sadeq Rezaei, and Davoud Hamidi Razi. "Determinants of Renewable Energy Consumption among ECO countries; Based on Bayesian Model Averaging and Weighted-average Least Square." International Letters of Social and Humanistic Sciences 54, no. 54 (2015): 96-109.
 • Mohsen Mehr Ara, and Monire Hamldar. "Time-varying Optimal Hedge Ratio for Brent Oil Market." International Letters of Social and Humanistic Sciences 56, no. 16 (2015): 103-106.
 • Mohsen Mehr Ara, and Hassan Tavakoliyan. "Tax Evasion, Tax Rate and Economic Stability." World Scientific News (WSN) 4, no. 4 (2015): 56-70.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Abbas Rezazadeh Karsalari Rezazadeh Karsalari. "The Education and GDP Growth in Oil Exporting Countries: Panel Causality Approach." International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 1, no. 5 (2016): 27-35.
 • Shirin Nosratnegjad, Arash Rashidian, Mohsen Mehr Ara, Nahid Jafari, Maryam Moeeni, and Hassan Babamohamadi. "Factors Influencing Basic and Complementary Health Insurance Purchasing Decisions in Iran: Analysis of Data From a National Survey." World Medical and Health Policy 8, no. 2 (2016): 179-196.
 • Mohsen Mehr Ara, Yazdan Godarzi Farahani, Farzan Faninam, and Abbas Rezazadeh Karsalari Rezazadeh Karsalari. "The Effect of Macroeconomic Variables on the Stock Market Index of the Tehran Stock Exchange." International Letters of Social and Humanistic Sciences 71, no. 71 (2016): 17-24.
 • Mohsen Mehr Ara, Samaneh Seijani, and Abbas Rezazadeh Karsalari Rezazadeh Karsalari. "Determinants of high-tech export in developing countries based on Bayesian model averaging." Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci 35, no. 1 (2017): 199-215.
 • dhfsdr hnfgyuy, Mohsen Mehr Ara, and Reza Tehrani. "Double-sided balanced conditional Sharpe ratio." COGENT ECONOMICS & FINANCE 7, no. 1 (2019): 1-17.
 • Mohammad Masoumi, , Aziz RezaPour, and Mohsen Mehr Ara. "Economic and non-economic determinants of Iranian pharmaceutical companies’ financial performance: an empirical study." BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 19, no. 1 (2019): .
 • Ali Abedi, Seyed mohammad Moosavi, Parinaz Poursafa, Mohsen Mehr Ara, Mohammad Mehdi Amin, Forouzan Hemami, and . "Air pollution and hospitalization: an autoregressive distributed lag (ARDL) approach." Environmental Science and Pollution Research 27, no. 17 (2020): .
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، مهدی احراری و مهدی نوری . "بررسی علیت غیر خطی GMDH میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران." فصلنامه اقتصاد 1، 2 (1389): -.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Mohsen Mehr Ara. "Energy - GDP relationship for oil - exporting countries : Iran Kuwait and Saudi Arabia." OPEC Energy Review 31, no. 1 (1732): -.
 • Mohsen Mehr Ara. "Analyzing Exchange Rate Misalignment in Iran based on structural VAR approach." Tahghighat-E-Eghtesadi -, no. 15 (2005): 39-58.
 • Mohsen Mehr Ara, and Abdoli Ghahreman . "Modeling the Impact of News on Volatility : the Case of Iran." Iranian Economic Review -, no. 13 (2005): 84-65.
 • Ghahreman Abdoli , and Mohsen Mehr Ara. "Modelling the Impact of News on Valatility:The case of Iran." Iranian Economic Review -, no. 13 (2005): 65-84.
 • Mohsen Mehr Ara. "The relationship between stock market and macroeconomic variables a case study for Iran." Iranian Economic Review -, no. 18 (2006): 62-51.
 • Mohsen Mehr Ara. "The Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth in Iran." Iranian Economic Review 10, no. 17 (2006): 148-137.
 • Mohsen Mehr Ara. "Testing the Purchasing Power Parity in Oil Exporting Countries." OPEC Energy Review 31, no. 4 (2007): 260-249.
 • Mohsen Mehr Ara. "Does Inflation Harm Economic Growth in Iran." Tahghighat-E-Eghtesadi 13, no. 20 (2007): 56-43.
 • Mohsen Mehr Ara. "Inputs Accumulation or Productivity : which Factor is the Leading Contributor to Economic Growth in Iran." Iranian Economic Review 13, no. 22 (2008): 112-89.
 • Mohsen Mehr Ara. "input accumulation or productivity : which factor is the leading contributor to economic growth in Iran." Iranian Economic Review 13, no. 22 (2009): 110-89.
 • Mohsen Mehr Ara, Ali Moeini, Mehdi Ahrari, and Alireza Ghafari . "using technical analysis with neural network for forcasting stock price index in Tehran Stock Exchange." Middle Eastern Finance and Economics -, no. 6 (2010): -.
 • Mohsen Mehr Ara, Majid Maki , and Hossein Tavakolian . "The relationship between oil revenues and economic growth using threshold methods the case of Iran." OPEC Energy Review 34, no. 1 (2010): 14-1.
 • Hossein Tavakoliyan , and Mohsen Mehr Ara. "inflation growth and their uncertainties a bivariate GARCH evidence for Iran." Iranian Economic Review 14, no. 25 (2010): 100-83.
 • Maysam Musai, Mohsen Mehr Ara, and Mahdi Moradi Shaybani . "Relationship between Scurity and Demand for travel to Iran." Middle Eastern Finance and Economics -, no. 15 (2011): 147-155.
 • Mohsen Mehr Ara, علی اکبر فضایلی , امیر عباس فضایلی , and علیرضا فضایلی . "The relationship between health expenditures and economic growth in Middle East North Africa (MENA countries )." international journal of business and social science 3, no. 1 (2011): 425-428.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Abbas Rezazadeh Karsalari . "Oil Revenues Economic Growth and Resource Curse in Iran Economy." Journal of Social and Development Sciences 2, no. 2 (2011): 80-73.
 • Akbar Zamanzadeh , and Mohsen Mehr Ara. "Testing Twin Deficits Hypothesis in Iran." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 1, no. 9 (2011): 7-11.
 • Mohsen Mehr Ara, Seyedmohammadsadegh Alhosseini , and Duman Bahramirad . "Resorce Curce and Institutional Quality in Oil countries." Middle Eastern Finance and Economics -, no. 9 (2011): 118-127.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Granger Causality between Health and Economic Growth in Oil Exporting Countries." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 1, no. 8 (2011): 103-108.
 • Mohsen Mehr Ara, Mosayeb Pahlavani , and Yousef Elyasi . "Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries : Panel Cointegration and Causality." international journal of business and social science 2, no. 7 (2011): 199-207.
 • Mohsen Mehr Ara, Musai Maysam , and Amiri Hossein . "POLLUTION, ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH : EVIDENCE FROM INDIA, CHINA AND BRAZIL." Journal of Social and Development Sciences 2, no. 4 (2011): 233-242.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "Granger Causality between Electricity Consumption and Economic Growth in oil - Dependent Countries." Universal Journal of Management and Social Sciences 2, no. 6 (2012): 134-139.
 • Maysam Musai, Marzieh Fatemi Abhari , and Mohsen Mehr Ara. "Public and Private Health Expenditure and Long Run Economic Growth." International Journal of African Studies 5, no. 5 (2012): 29-37.
 • Maysam Musai , Mohsen Mehr Ara, Hoseinali Mohmoodian Ardakani , and Mahdi Moradi Saybani . "Effect of Education on Economic Growth in BMA Method." International Journal of African Studies 1, no. 5 (2012): 4-14.
 • Mohsen Mehr Ara, and Ali Reza Oryoie . "Efficient Markets Hypothesis in Foreign Exchange Market before and after the Global Financial Crisis of 2007 - 08." international journal of business and social science 3, no. 9 (2012): 165-167.
 • Mohsen Mehr Ara, , and . "Composition of Government Spending and Employment in MENA Countries : Evidence from a Panel Data Analysis." International Journal of Business and Management Tomorrow 5, no. 2 (2012): 1-6.
 • Maysam Musai, , and Mohsen Mehr Ara. "public and Private Health Expenditure and Long Run Economic Growth." International Journal of African Studies 5, no. 5 (2012): 29-37.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mehdi Khandan . "The Optimal Ranges of Currency Denomination." International Journal of Business and Management Tomorrow 2, no. 6 (2012): 1-7.
 • Mohsen Mehr Ara, and Maysam Musai. "granger Causality between Electricity Consumption and Economic Growth in oil-Dependent Countries." Universal Journal of Management and Social Sciences 2, no. 6 (2012): 134-139.
 • Mohsen Mehr Ara, and Sima Nasib Parast . "Determinants of Health Status in Developing Countries : A Bayesian Econometric Approach." International Journal of Social Science Tomorrow 1, no. 6 (2012): 1-7.
 • Mohsen Mehr Ara, and Yavar Dashtbani . "Competitive Balance and Demand for Football : A Comparative Study of Irans Pro League and four Europes Big League.." International Journal of Research in Social Sciences 2, no. 3 (2012): 338-349.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Competitive Balance and Demand for Football: A Comparative Study of Iran's Pro League and four Europe's Big League." International Journal of Research in Social Sciences 2, no. 3 (2012): 338-349.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Sima Nasibparast . "The Causality between non - oil Exports and GDP in Petroleum Exporting Countries." International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences 1, no. 5 (2012): 22-34.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and Sima Nasibparast . "THE CAUSALITY BETWEEN SAVINGS AND GDP IN IRAN." International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences 1, no. 6 (2012): 43-55.
 • Mohsen Mehr Ara, , and . "the Relationship among Inflation and Macroeconomic Variables in Iran Using Nonlinear Time Series." Global Journal for Current Engineering research 2, no. 1 (2013): 101-122.
 • Mohsen Mehr Ara, , and Sajjad Rahati. "GOVERNMENT SIZE AND ECONOMIC GROWTH IN EU-31." International Journal of Research in Social Sciences 3, no. 1 (2013): 373-398.
 • Mohsen Mehr Ara, and Mehdi Mehran Far . "Investigating the Impact of Bank Efficiency and Macroeconomic Variables on Risk Management of Banks." Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking 1, no. 3 (2013): 202-213.
 • Mohsen Mehr Ara. "The Relationship between Investment and GDP: An ARDL Approach for the case of Iran." International Journal of Research in Social Sciences 3, no. 2 (2013): 425-435.
 • Mohsen Mehr Ara, Maysam Musai, and . "fdi and economic growth in oil exporting countries." Trends in Advanced Science and Engineering 8, no. 1 (2013): 32-38.
 • Mohsen Mehr Ara, Mostafa Sargolzaei, and Mohammad Arbab Afzali. "Effects of Rail Transportation Costs and Infrastructures on Iran-Middle Asia Commercial Potentials: a Gravity Model Approach." International Journal of Research in Social Sciences 3, no. 2 (2013): 265-276.
 • Mohsen Mehr Ara, , and . "The relationship among inflation and macroeconomic variables in Iran using nonlinear time series." Global Journal for Current Engineering research 2, no. 1 (2013): 101-122.
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Comparing of Prediction of Oil Price based on MLFF and GMDH Neural Network." Global Journal for Current Engineering research 1, no. 3 (2013): 162-171.
 • Mohsen Mehr Ara, Farkhondeh Jabal Ameli, and . "the role of oil revenue shocks in iranian economy, a TVP-VAR approach." Iranian Economic Review 17, no. 3 (2013): 43-52.
 • Mohsen Mehr Ara, Farkhondeh Jabal Ameli, and . "the role of oil revenue shocks in Iranian economy, A TVP-VAR approach." Iranian Economic Review 17, no. 3 (2013): 43-52.
 • Mohsen Mehr Ara, Farkhondeh Jabal Ameli, and . "The Role of Oil Revenue Shocks in Iranian Economy, A TVP- VAR Approach." Iranian Economic Review 17, no. 3 (2013): .
 • Mohsen Mehr Ara. "Government Expenditure and Economic Growth: an ARDL Approach for the Case of Iran." International Journal of Research in Social Sciences 4, no. 1 (2014): 72-79.
 • Bagher Adabi Firouz Jaee, Mohsen Mehr Ara, and Shapour Mohammadi. "optimal portfolio selection for tehran stock exchange using conditional, partitioned and worst- case value at risk measures." Journal of Money and Economy 9, no. 1 (2014): .
 • , Mohsen Mehr Ara, and Shapour Mohammadi. "Evaluation Approaches of Value at Risk for Tehran Stock Exchange." Iranian Economic Review 19, no. 1 (2015): .
 • Mohsen Mehr Ara, and Mohsen Behzadi Sofiani. "The Threshold Impact of Fiscal and Monetary Policies on Inflation: Threshold Model Approach." Journal of Money and Economy 10, no. 4 (2015): 2-27.
 • Elham Sehati, , Mohsen Mehr Ara, and Abbas Najafizadeh. "Non-Linear Inflationary Dynamics based on the Concept of Missing Money in Iran." Journal of Money and Economy 13, no. 2 (2018): .
 • Seyed Hamid Pour Mohammad Gelsefid, Ali Taiebnia, Mohsen Mehr Ara, and Roodabe Amiran. "Fiscal versus Monetary Dominance: Evidence from Iran." Journal of Money and Economy 13, no. 3 (2019): .
 • Mohsen Mehr Ara, and . "Comparison of Profitability of Speculation in the Foreign Exchange Market and Investment in Tehran Stock Exchange During Iran's Currency CrisisUsing Conditional Sharpe Ratio." Advances in Mathematical Finance and Applications 5, no. 3 (2020): 271-284.
 • Ali Taiebnia, Mohsen Mehr Ara, and Seyed Hamid Pourmohammad Gelsefidi. "The Fiscal Dominance through Banking System: A Case Study on the Relationship between Government and Banking System in Iran’s Economy." Iranian Economic Review 24, no. 3 (2020): 853-883.
 • محسن مهرآرا و ابراهیم احمدزاده . "بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش های عمده اقتصادی ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 44، 2 (1111): -.
 • محسن مهرآرا و مهدی نوری . "بررسی رابطه تورم و بهره وری : یک رویکرد نظری." راهبرد یاس -، 25 (1111): -.
 • محمد اعظم رجبیان و محسن مهرآرا. "تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت." مجله تحقیقات اقتصادی 41، 3 (1111): -.
 • محسن مهرآرا و علی اکبر فضائلی . "رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا." مدیریت سلامت 12، 35 (1111): -.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، مهدی احراری و سوده میرقاسمی . "الگو سازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبیGMDH." مجله تحقیقات اقتصادی 44، 3 (1111): -.
 • حمید ابریشمی و محسن مهرآرا. "تورم وسیاستهای جبرانی پولی وارزی در اقتصادایران." پژوهش نامه بازرگانی -، 7 (1377): -.
 • محسن مهرآرا و رضا محسنی . "آثار تجارت خارجی بر بهره وری : مورد ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 66 (1383): 89-57.
 • حمید ابریشمی و محسن مهرآرا. "انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های تجاری در اقتصاد ایران." پژوهش نامه بازرگانی 9، 33 (1383): 54-1.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و رضا محسنی . "تاثیر آزادسازی تجاری بر تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداخت ها ( یک تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی )." دانش و توسعه -، 17 (1384): 11-28.
 • محمد حسین مهدوی عادلی ، حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، پریسا خطابخش و علی رنجبرکی . "بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران -، 18 (1384): 113-138.
 • محسن مهرآرا. "نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 70 (1384): 117-158.
 • محسن مهرآرا و علیرضا عبدی . "برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی : مورد ایران." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران -، 18 (1384): 79-45.
 • علی رستمیان و محسن مهرآرا. "ایران : میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی." مجله تحقیقات اقتصادی 41، 1 (1385): 162-131.
 • قهرمان عبدلی و محسن مهرآرا. "نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام ایران." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 26، 26 (1385): 40-25.
 • محسن مهرآرا. "پیش بینی تقاضای سیمان طی دوره 90 - 1382." پژوهش نامه بازرگانی 10، 38 (1385): 58-27.
 • محسن مهرآرا. "برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران." پژوهشنامه اقتصادی 6، 2 (1385): 208-167.
 • محسن مهرآرا و کامران نیکی اسکویی . "تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی." پژوهش نامه بازرگانی 10، 40 (1385): 1-32.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و   رضا محسنی . "تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد صادرات و واردات." پژوهش نامه بازرگانی 95-126، 40 (1385): 126-95.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و نازلی هیبتی . "بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات." مجله تحقیقات اقتصادی 79، 79 (1386): 1-18.
 • حمید ابریشمی، یاسمین آریانا و محسن مهرآرا. "ارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت." مجله تحقیقات اقتصادی 42، 1 (1386): 1-21.
 • محسن مهرآرا و علیرضا عبدی   . "عوامل تعیین کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 9، 31 (1386): 1-26.
 • محسن مهرآرا و سجاد برخورداری . "بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق به WTO بر اشتغال و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE )." مجله تحقیقات اقتصادی 80، 80 (1386): 194-171.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و مریم آجورلو . "بررسی کارایی هزینه ای در نظام بانکی." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 8، 1 (1387): 197-173.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، مریم کشاورزیان ، معصومه تقی زاده و حجت ا غنیمی فر . "اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD." مجله تحقیقات اقتصادی 43، 4 (1387): -.
 • محسن مهرآرا و مهدی مرادی . "بررسی تاثیرات کسری بودجه نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای صادر کننده نفت عضو OPEC." پژوهش نامه بازرگانی 12، 47 (1387): 168-141.
 • علی معینی، محسن مهرآرا و  مهدی احراری . "محاسبه هوشمند حداکثر درآمد در بازار پیش خرید و پیش فروش نفت خام." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 5، 19 (1387): 1-22.
 • محسن مهرآرا و علیرضا کیخا . "نهادها نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005 - 1975 : روش پانل هم انباشتگی." اقتصاد مقداری 5، 4 (1387): 55-79.
 • محسن مهرآرا و مجتبی حائری . "بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 5، 17 (1387): 1-30.
 • محسن مهرآرا. "آثار نامتقارن تغییرات حجم پول بر فعالیت های حقیقی اقتصاد ایران." مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان -، 3 (1387): -.
 • محسن مهرآرا، علی معینی، مهدی احراری و زکیه بهرامی. "پیش بینی قیمت آمونیاک با رویکرد تحلیل های بنیادین تکنیکی و شبکه عصبی." اقتصاد مقداری 1، 6 (1388): 51-75.
 • حمید ابریشمی، علیرضا تمدن نژاد و محسن مهرآرا. "بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه : روش گشتاورهای تعمیم یافته." دانش و توسعه 16، 26 (1388): 62-44.
 • محسن مهرآرا و حسین طلاکش نایینی . "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا." دانش و توسعه 16، 26 (1388): 143-169.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و حمید زمان زاده نصرآبادی . "رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک : آیا این رابطه نامتقارن است." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 6، 21 (1388): 112-93.
 • محسن مهرآرا و مجید مکی نیری . "بررسی رابطه غیر خطی میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حد استانه ای(مورد ایران." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 6، 22 (1388): 52-29.
 • محسن مهرآرا، علی معینی، مهدی احراری و امیر هامونی . "الگو سازی و پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای موثر بر آن." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 17، 50 (1388): -.
 • محسن مهرآرا، زینب اسدیان و زینب اسدیان . "تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط." فصلنامه مطالعات بین المللی 20، 2 (1388): -.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و خشایار   سیدشکری . "ادغام مالی و اثرات آن بر نوسانات اقتصادی در گروهی از کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 6، 23 (1388): 135-121.
 • محسن مهرآرا، میثم موسائی، مهسا تصوری و آیت حسن زاده . "رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 3، 4 (1388): 121-150.
 • محسن مهرآرا و رامین مجاب . "ارتباط میان تورم نااطمینانی تورمی تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران." پوششهای سطحی 1، 2 (1388): -.
 • اصغر شاهمرادی، محسن مهرآرا و نوید فیاضی . "آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران -، 42 (1389): 1-24.
 • محسن مهرآرا و اعظم السادات میری . "رابطه میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت : ایران مکزیک و ونزویلا." مجله تحقیقات اقتصادی 45، 90 (1389): 183-206.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و ایران نژاد محمدرضا . "بررسی اثر سیاست های آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای اسلامی )." مجله تحقیقات اقتصادی 45، 91 (1389): -.
 • محسن مهرآرا و سعید بیات . "اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اپک با استفاده از روش حد آستانه." سیاستهای اقتصادی -، 78 (1389): 107-124.
 • محسن مهرآرا، علی اکبر فضایلی و امیرعباس فضایلی . "بررسی برابری در تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی." مدیریت سلامت 13، 40 (1389): 51-62.
 • محسن مهرآرا، علی معینی، مهدی احراری و علی عرفانی فرد . "امکان افزایش عایدی حاصل از ناکاراییها در بازار آتی نفت خام." پژوهشنامه اقتصادی 7، 7 (1389): 93-118.
 • محسن مهرآرا، نفیسه بهرادمهر ، مهدی احراری و محسن محقق . "پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 7، 25 (1389): 89-112.
 • محسن مهرآرا و صغری صادقیان . "تعیین ترکیب بهینه وام در بخش های اقتصادی." فصلنامه علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد تهران مرکزی) 2، 5 (1389): 81-102.
 • محسن مهرآرا و علی رضایی عباس . "کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب." پژوهش نامه بازرگانی 14، 56 (1389): 1-32.
 • محسن مهرآرا، علی معینی و مهدی احراری . "تحلیل و پیش بینی تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH." پیک نور 8، 4 (1389): 250-262.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، مهدی نوری و محسن   محقق . "رابطه میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران با رویکرد علیت موجکی." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1، 1 (1389): 1-28.
 • محسن مهرآرا، محمد دهقان منشادیف و پروین پوررحیم . "بررسی نقش صندوق های نفتی در کنترل بی ثیاتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز." فصلنامه راهبرد 19، 57 (1389): 85-108.
 • محسن مهرآرا، راضیه فرمهینی فراهانی و آیت حسن زاده . "بررسی رابطه میان رشد مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 5، 2 (1390): 69-90.
 • محسن مهرآرا، حمید ابریشمی و حمید زمانزاده نصرآبادی . "تفسیری از فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت : تکانه های مثبت نفتی از چه حد آستانه ای برای رشد اقتصادی مضر است." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 8، 28 (1390): 119-134.
 • محسن مهرآرا، حمید ابریشمی و  سارا صفا مطلق . "بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تاثیر گذار بر آن." مجله تحقیقات اقتصادی 46، 96 (1390): -.
 • محسن مهرآرا، میثم موسائی و امیرحسین محمدیان . "بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای مورد کشورهای در حال توسعه." روند پژوهش های اقتصادی 19، 58 (1390): 66-33.
 • محسن مهرآرا و محمود زارعی . "اثرات غیر خطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه ای." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2، 5 (1390): 11-44.
 • محسن مهرآرا، غلامعلی شرزه ای و محسن محقق . "رابطه کیفیت محیط زیست و هزینه های بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه." مدیریت سلامت 14، 46 (1390): 79-88.
 • عبدالرحیم رحیمی ، میثم موسائی، کامبیز پیکارجو ، ناصر آزاد و محسن مهرآرا. "برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی : شهر تهران." فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات -، 48 (1390): 235-272.
 • محسن مهرآرا و الهام صحتی. "بررسی تاثیر نااطمینانی شاخص های اقتصاد کلان بر عملکرد اعتباری بانک ها." پژوهشنامه اقتصادی 11، 4 (1390): 1-22.
 • محسن مهرآرا و محمد شیریجیان . "تاثیر بلندمدت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی : مطالعه موردی گروهی از کشورهای در حال توسعه." سیاست گذاری اقتصادی 3، 6 (1390): 1-32.
 • محسن مهرآرا و محمد زارعی . "اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه ای." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2، 5 (1390): 11-44.
 • محسن مهرآرا و حسین امیری . "آیا سلامت در کشورهای خاور میانه کالای لوکس می باشد ؟ شواهدی از رویکرد مدل های رگرسیونی انتقال هموار ملایم پنل." مدیریت اطلاعات سلامت 9، 2 (1391): 285-296.
 • میثم موسائی و محسن مهرآرا. "بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران." فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1، 16 (1391): 25-34.
 • محسن مهرآرا، مهدی صارم و حسین توکلیان. "اقتصاد ریاضی( یک رویکرد پویا)." نور علم .، . (1391): ..
 • محسن مهرآرا و کیوان شهاب لواسانی . "آثار تکانه های نفتی و سیاست های پولی بر رفتار چرخه ای قیمت مسکن." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2، 7 (1391): 1-26.
 • محسن مهرآرا و مهدی خندان . "اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران." فصلنامه راهبرد 64، 64 (1391): 21-39.
 • محسن مهرآرا و مصطفی سرگلزایی . "بررسی اثرات غیر خطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر الگوی STR." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 1، 1 (1391): 2-39.
 • محسن مهرآرا، حسین امیری و محمد حسنی سرخ بوزی . "رابطه مصرف انرژی و درآمد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدل های رگرسیونی انتقال ملایم پانل." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 20، 62 (1391): 171-194.
 • محسن مهرآرا و نصرت عباس زاده . "آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید ( PPP ) در کشورصادرکننده نفت با رویکرد داده ای پانل." نامه مفید 3، 1 (1391): 60-43.
 • منصور خلیلی عراقی ، محسن مهرآرا و سید رضا عظیمی . "بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های ترکیبی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 20، 63 (1391): -.
 • محسن مهرآرا و محمد شیریجیان . "تاثیر بلندمدت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی بیزین." سیاست گذاری اقتصادی 3، 6 (1391): 1-30.
 • محسن مهرآرا و الهام صحتی . "بررسی تاثیر نااطمینانی شاخص های اقتصاد کلان بر عملکرد اعتباری بانک ها ( مورد مطالعه: ایران )." پژوهشنامه اقتصادی 11، 4 (1391): 22-31.
 • محسن مهرآرا و محمد صالح کچویی. "بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای منتخب: روش میانگین گیری مدل بیزینی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 18، 93 (1391): 193-218.
 • محسن مهرآرا، علی طیب نیا و جلال دهنوی. "بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوع STR." مجله تحقیقات اقتصادی 47، 4 (1391): 221-242.
 • محسن مهرآرا و محمد صالح کچویی. "بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای منتخب: روش میانگین گیری مدل بیزینی(BMA)." سیاست های اقتصادی (نامه مفید) 8، 93 (1391): 193-218.
 • فتح اله تاری، محمد شیریجیان، محسن مهرآرا و حسین امیری. "هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 3، 10 (1392): 93-106.
 • محسن مهرآرا و مهدی مهران فر. "عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 7، 1 (1392): 21-37.
 • محسن مهرآرا و سیما نصیب پرست. "رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه." فصلنامه پژوهش های اقتصادی کاربردی 1، 2 (1392): 1-28.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و مهدی نوری. "بهره وری نیروی کار و تورم در کشورهای منتخب صادرکننده نفت." سیاست های اقتصادی (نامه مفید) 9، 96 (1392): 29-46.
 • محسن مهرآرا، سید محمد هادی سبحانیان و سعید بیات. "بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیرخطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک)." سیاست های اقتصادی (نامه مفید) 9، 99 (1392): 163-180.
 • محسن مهرآرا، ذبیح اله فلاحتی و نازی حیدری زهیری. "بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ( از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای." سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 1، 1 (1392): 67-91.
 • محسن مهرآرا و فاطمه قامتی. "بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای عضو اپک و غیر اپک)." نظریه های نوین اقتصادی 1، 1 (1392): 61-92.
 • مهدی صارم و محسن مهرآرا. "بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 49، 1 (1393): 137-154.
 • محسن مهرآرا. "آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست های ساختاری درون زا." فصلنامه علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد تهران مرکزی) 8، 26 (1393): 33-52.
 • جعفر عبادی، محسن مهرآرا، سعید تاملی و سید محمد هادی سبحانیان. "استخراج ترجیحات و مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت ورود به طرح پزشک خانواده." مدیریت سلامت 17، 56 (1393): 95-107.
 • حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و حمید زمان زاده. "بررسی اثر تکانه های نفتی بر عملکرد اقتصادی ایران یک مدل رانت جویی با رویکرد DSGE." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 10، 41 (1393): 195-223.
 • جعفر عبادی، محسن مهرآرا، سعید تاملی و سید محمد هادی سبحانیان. "بررسی ترجیحات و مؤلفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت ورود به طرح پزشک خانواده." مدیریت سلامت 17، 56 (1393): 95-106.
 • محسن مهرآرا و مهدی خندان. "اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران." مجلس و راهبرد 21، 79 (1393): 223-250.
 • سعید ارجمندی و محسن مهرآرا. "همگرایی اقتصادی قبل از جهانی سازی اقتصاد ( رویکردی بر جایگاه ایران)." راهبرد یاس 39، 39 (1393): 172-196.
 • محسن مهرآرا و آرزو غضنفری. "بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین(BMA)." راهبرد اقتصادی 3، 10 (1393): 7-37.
 • محسن مهرآرا و رامین عبدی. "ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر بر آن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)." فصلنامه علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد تهران مرکزی) 8، 28 (1393): 83-105.
 • محسن مهرآرا و آرزو غضنفری. "بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA))." راهبرد اقتصادی 3، 10 (1393): 7-37.
 • علی طیب نیا، محسن مهرآرا و رضا محمدی. "ارزیابی پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از مدل های سری زمانی یک متغیره و مدل های تک نماگر از شاخص های پیشرو." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 10، 1 (1393): 23-48.
 • محسن مهرآرا و مجتبی محمدیان. "بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزین." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 19، 61 (1393): 85-118.
 • سید محمد هادی سبحانیان، جعفر عبادی، محسن مهرآرا و علی اخوان بهبهانی. "آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزش گذاری اقتصادی منافع پروژه ها و سیاست های سلامت." مجلس و راهبرد 21، 80 (1393): 5.
 • سید محمد هادی سبحانیان، جعفر عبادی، محسن مهرآرا و علی اخوان. "آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارز شگذاری اقتصادی منافع پروژ هها و سیاس تهای سلامت." مجلس و راهبرد 21، 80 (1393): 5-37.
 • محسن مهرآرا و فاطمه نایبی. "رابطه بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا در ایران." فصلنامه علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد تهران مرکزی) 8، 29 (1393): 71-87.
 • محسن مهرآرا، رامین مجاب و فرخنده جبل عاملی. "شوک درآمد نفت و ارزش افزوده حقیقی بخش های اقتصاد، یک الگو با پارامترهای زمان متغیر." پژوهش های پولی-بانکی 8، 23 (1394): 39-58.
 • عباسعلی رضائی و محسن مهرآرا. "آزمون ارتباط علّی وهم انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت: با لحاظ شکست ساختاری." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4، 13 (1394): 145-170.
 • محسن مهرآرا، آرزو غضنفری و مطهرالسادات مجدزاده. "بررسی عوامل موثر برتقاضای انرزی در ایران و رتبه بندی سهم هر یک از آنها مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 10، 44 (1394): 125-152.
 • محسن مهرآرا و احسان محمدیان نیک پی. "بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 29، 1 (1394): 43-62.
 • سید محمد هادی سبحانیان، جعفر عبادی و محسن مهرآرا. "شناسایی و ارزش گذاری عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته1." مجله تحقیقات اقتصادی 50، 2 (1394): 327-357.
 • سید محمد هادی سبحانیان، جعفر عبادی و محسن مهرآرا. "شناسایی و ارزش گذاری عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته." مجله تحقیقات اقتصادی 50، 2 (1394): 327-357.
 • محسن مهرآرا، ابراهیم علی نژاد مهربانی و مهدی خندان سویری. "تورم و اصلاحات اقتصادی برای کنترل آن: با رویکرد اصلاح واحد پول ملی." پژوهش های پولی-بانکی 8، 25 (1394): 379-399.
 • محسن مهرآرا و پوریا اصفهانی. "بررسی رابطۀ بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب." پژوهشنامه مالیات 76، 28 (1394): 209-228.
 • محسن مهرآرا، مطهرالسادات مجدزاده و آرزو غضنفری. "بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی(BMA)." سیاست گذاری اقتصادی 7، 14 (1394): 1-30.
 • محسن مهرآرا و الهه بهلولوند. "عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 11، 104 (1394): 27-56.
 • مژگان معینی فرد و محسن مهرآرا. "تاثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای درحال توسعه." سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 3، 9 (1394): 9-23.
 • باقر ادبی فیروزجایی، محسن مهرآرا و شاپور محمدی. "پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو ) MCMC )." مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 26، 26 (1395): 101-122.
 • محسن مهرآرا، میر سجاد سید قاسمی و محسن بهزادی صوفیانی. "اثرهای نا اطمینانی های تورم و مخارج دولت و تعامل آن ها بر رشد بخش های اقتصادی ایران." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 10، 34 (1395): 33-58.
 • باقر ادبی فیروز جایی، محسن مهرآرا و شاپور محمدی. "برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای روش شبیه سازی پنجره." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 23، 23 (1395): 35-73.
 • محسن مهرآرا، سجاد برخورداری دورباش و محسن بهزادی صوفیانی. "تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR." پژوهشنامه اقتصادی 16، 60 (1395): 75-105.
 • باقر ادبی فیروزجایی، محسن مهرآرا و شاپور محمدی. "پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو MCMC." مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 26، 26 (1395): 122.
 • محسن مهرآرا و رضا قبادزاده. "بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات WALS." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 21، 1 (1395): 57-82.
 • محسن مهرآرا و صادق رضایی برگشادی. "بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 6، 23 (1395): 89-114.
 • محسن مهرآرا، صادق رضایی برگشادی و سهیلا حامدی. "بررسی تاثیر مصرف انرژی و تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران؛ مبتنی بز رهیافت بیزی." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 2، 3 (1395): 61-101.
 • محسن مهرآرا و محسن بهزادی صوفیانی. "تاثیر آستانه ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه ای." اقتصاد و الگو سازیٍ 7، 27 (1395): 25-54.
 • مجید احمدیان ، محسن مهرآرا و علی مهرگان. "عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی در ایران با تأکید بر نوسانات بارندگی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 24، 79 (1395): 145-164.
 • محسن مهرآرا و الهه بهلولوند. "بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک های ایران." پژوهشنامه اقتصاد کلان 11، 22 (1395): 13-37.
 • محسن مهرآرا، حسن توکلیان و عطااله رحمانی. "نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک ها از کانال سرمایه اضافی بانک." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 10، 37 (1395): 1-15.
 • محسن مهرآرا و سید محمد حسین فاطمی. "تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 11، 1 (1396): 1-22.
 • فریده خدادادی و محسن مهرآرا. "اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران." اقتصاد و بانکداری اسلامی 18، 18 (1396): 23-39.
 • اسداله فرزین وش، یداله دادگر، محسن مهرآرا و ابوالفضل نجارزاده. "نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های عملکرد نظام بانکی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 25، 82 (1396): 261-310.
 • محسن مهرآرا و فاطمه نایبی. "بررسی اثر بخشی پوشش ریسک ثابت و پویا در قرار دادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 52، 3 (1396): 711-734.
 • محسن مهرآرا و پانیز حاجی کریمیان. "تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران." اقتصاد و بانکداری اسلامی 20، 20 (1396): 33-48.
 • محمد حسین فاتحی دابانلو، کامبیز هژبر کیانی، عباس معمارنژاد و محسن مهرآرا. "نهادها و توسعه در کشورهای خاور میانه." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 11، 3 (1396): 99-118.
 • نفیسه بهرادمهر، محسن مهرآرا، محمد مزرعتی و هادی دادآفرید. "برآورد پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 8، 29 (1396): 7-35.
 • قهرمان عبدلی، محسن مهرآرا و رضا محمدپور. "اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین." مطالعات اقتصاد اسلامی 10، 19 (1396): 139-160.
 • محسن مهرآرا، سمانه سیجانی و عباس رضازاده کارسالاری. "بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 13، 2 (1396): 45-70.
 • حمید ابریشمی، اکبر کمیجانی، محسن مهرآرا و مهدی نوری . "معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبىای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 25، 84 (1396): 191-224.
 • محسن مهرآرا، سمانه سیجانی و عباس رضازاده کارسالاری. "عوامل تعیین کننده صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه مبتنی بر رویکرد متوسط گیری مدل بیزی." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 6، 24 (1396): 23-47.
 • محسن مهرآرا و سیده وجیهه میکاییلی. "بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش‌افزودة بخش ورزش: رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه‌های گسترده." مطالعات مدیریت ورزشی 9، 46 (1396): 69-90.
 • سید مجتبی حسین زاده یوسف آباد، محسن مهرآرا و حسین توکلیان . "نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 11، 41 (1396): 1-41.
 • سعیده احمدی، جمشید پژویان ، محسن مهرآرا و عباس معمارنژاد . "تأثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر پایه های مختلف مالیاتی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه." فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 5، 1 (1397): 237-270.
 • محسن مهرآرا، ناصر الهی، سعید اسلامی بیدگلی و عاطفه شاه ابادی فراهانی. "بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازارهای مالی در حال توسعه و نوظهور: مطالعه موردی بورس تهران و استانبول." مدل سازی اقتصاد سنجی (دانشگاه سمنان) 3، 2 (1397): 1-21.
 • محسن مهرآرا و حبیب سهیلی. "تخمین پویایی‌های ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 8، 32 (1397): 55-91.
 • علی طیب نیا، محسن مهرآرا و مهران کیانوند. "کاربرد قراردادهای سلف موازی استاندارد بورس انرژی در پوشش ریسک قیمت بازار برق ایران." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 12، 43 (1397): 153-178.
 • محمد حسین فاتحی دابانلو، کامبیز هژبر کیانی، عباس معمارنژاد و محسن مهرآرا. "تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار 18، 3 (1397): 127-146.
 • محسن مهرآرا و حبیب سهیلی. "پویایی های ورود معامله گران مطلع و نامطلع به بورس تهران." تحقیقات مالی 20، 3 (1397): 265-288.
 • تیمور رحمانی، محسن مهرآرا و یوسف مهاجرانی راد. "واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون." پژوهشنامه اقتصاد کلان 13، 25 (1397): 93-105.
 • امید خداویردی، محسن مهرآرا، مجید رضایی و سید ضیاءالدین کیاالحسینی. "طراحی قرارداد شبه آتی." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 2، 14 (1397): .
 • امید خداویردی، محسن مهرآرا، مجید رضایی و سید ضیاءالدین کیاالحسینی. "مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده از قراردادهای شبه آتی." فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، 1 (1397): 27-55.
 • جواد حسین زاده، کامبیز هژبر کیانی، تیمور رحمانی و محسن مهرآرا. "برآورد نرخ بیکاری همراه با نرخ تورم غیر شتابان در استانهای کشور (رهیافت فیلترینگ داده ها)." فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 6، 1 (1398): .
 • محسن مهرآرا، سجاد برخورداری دورباش و محسن بهزادی صوفیانی. "بررسی تأثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه." مجلس و راهبرد 26، 97 (1398): .
 • غلامرضا رضایی، حمید شهرستانی ، کامبیز هژبر کیانی و محسن مهرآرا. "تاثیر سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام (مقایسه ای بین ابزارهای سیاست پولی در ایران)." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 9، 36 (1398): 75-125.
 • یاور دشتبانی، سید شمس الدین حسینی، عباس معمارنژاد و محسن مهرآرا. "اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 13، 47 (1398): 155-174.
 • علی طیب نیا، محسن مهرآرا و مهران کیانوند. "پاداش آتی و کاربرد آن در مدیریت ریسک نیروگاه ها در بورس انرژی و بازار برق ایران." بورس اوراق بهادار 12، 46 (1398): 26-56.
 • مجید هاتفی مجومرد و محسن مهرآرا. "سرایت حباب: بررسی موردی بازارهای ارز و بورس اوراق بهادار تهران." سیاست گذاری اقتصادی 11، 21 (1398): 241-270.
 • امیر شکری، حمید ابریشمی و محسن مهرآرا. "زیان های پیش بینی نشدهٔ ناشی از تسهیلات بانکها در قالب الگوی DSGE." پژوهش های پولی - بانکی 12، 40 (1398): 247-298.
 • علی طیب نیا، محسن مهرآرا و آزاده اختری. "حباب سفته بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز ایران و بحرانهای ارزی رویکرد تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر." پژوهشنامه اقتصادی 19، 74 (1398): .
 • علی طیب نیا، محسن مهرآرا و آزاده اختری. "پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران: رویکرد پوشش ریسک تجمیع یافته." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 13، 47 (1398): 37-74.
 • حمیدرضا رئوفی و محسن مهرآرا. "الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی 5، 1 (1398): 131-153.
 • سیده وجیهه میکاییلی و محسن مهرآرا. "اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن." فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی 3، 10 (1398): 7-21.
 • سعید توتونچی ملکی، یگانه موسوی جهرمی و محسن مهرآرا. "ارزیابی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران با رویکرد مدل های میانگین گیری پویا(TVP-DMA)." پژوهشنامه مالیات 27، 44 (1398): 71-100.
 • محسن مهرآرا و قاسم الهی. "اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 10، 38 (1398): 153-181.
 • محسن مهرآرا، سجاد برخورداری دورباش و هه ژار ابراهیم زادگان. "تأثیر قیمت داراییهای مالی و حقیقی بر سیکلهای تجاری در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال هموار." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 20، 1 (1399): .
 • محسن مهرآرا و مریم فرشچی. "بررسی اثر تحصیلات بر انواع هزینه های درمانی خانوارهای شهری، با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزینی (‌‌BMA)." تحقیقات نظام سلامت حکیم 23، 1 (1399): 130-141.
 • یگانه موسوی جهرمی، محسن مهرآرا و سعید توتونچی ملکی. "ارزیابی مهمترین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتهای مستقیم دراقتصاد ایران با رویکرد مدلهای TVP-DMAو TVP-FAVAR." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 9، 34 (1399): 39-75.
 • سمیرا اسماعیلی ، محمد قهرمان زاده ، ابوافضل محمودی، محسن مهرآرا و غلامرضا یاوری. "تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران: رویکرد منحنی J." اقتصاد و توسعه کشاورزی 34، 2 (1399): 179-200.
 • صفورا کاشفی، محسن مهرآرا و قهرمان عبدلی. "شناسایی عوامل تعیین کننده فساد مالی با در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 14، 2 (1399): 1-26.
 • فاطمه شمس الاحرارفرد، مجید احمدیان ، نفیسه بهرادمهر، محسن مهرآرا و قهرمان عبدلی. "نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 20، 4 (1399): 177-204.

 

 

محمد نوفرستی

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375011
m-noferestisbu.ac.ir
0000-0002-3115-8869


دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی (1379)

کارشناسی ارشد اقتصاد مقداری دانشگاه بریستول انگلستان (1980)

PG Diploma اقتصاد و اقتصاد سنجی دانشگاه سات همپتون انگلستان (1979)

دیپلما در آمار اقتصادی و اجتماعی دانشگاه اکستر انگلستان (1978)

 

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات
1. M. A., M. Fadaeinejad, M. Noferesti, "The impact of leverage on firm investment evidence from Tehran stock exchange" , Journal of Money and Economy, Vol.8, pp.59-73, 2013.
2. ر. عباسقلی نژاد اسبقی, م. نوفرستی, "تحلیل قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, نسخه 7, صفحات:183-213, 1397.
3. م. نوفرستی, ر. عباسقلی نژاد اسبقی, "اصطکاک های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی" , اقتصاد و الگوسازی, نسخه 7, صفحات:183-213, 1397.
4. م. نوفرستی, م. عبدالهی , "ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش های مختلف اقتصادی تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 18, صفحات:107-125, 1397.
5. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. دشتبان فاروجی, "بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه دولت" , تحقیقات اقتصادی, نسخه 3, صفحات:725-753, 1397.
6. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. دشتبان فاروجی, "ساختار سنی جمعیت بر روی مخارج مصرفی دولت و پیشبینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 18, صفحات:103-123, 1397.
7. س. نقدی, غ. اسدی, م. نوفرستی, ع. فضل زاده, "مدل سازی و پیش بینی شاخض های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران" , پژوهش های تجربی حسابداری, نسخه 7, صفحات:165-190, 1396.
8. ا. حمیدی, م. نوفرستی, و. ورهرامی, "بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا" , اقتصاد پولی مالی, صفحات:150-175, 1396.
9. م. نوفرستی, س. جواهردهی, "الگوئی برای نمایش چشم اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , اقتصاد مالی, نسخه 11, صفحات:101-123, 1396.
10. م. نوفرستی, س. جواهردهی, م. عبدالهی , "اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران" , اقتصاد و الگوسازی, نسخه 8, صفحات:123-141, 1396.
11. م. نوفرستی, س. دشتبان فاروجی, "بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و پیش بینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)" , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, نسخه 6, صفحات:59-75, 1396.
12. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. جواهردهی, "تحولات فصلی و تعدیل پیش بینی سالانه صادرات غیرنفتی رهیافت رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , اقتصاد و الگوسازی, صفحات:67-88, 1396.
13. س. عظیمی, م. نوفرستی, "بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری پویا" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 15, صفحات:137-156, 1394.
14. م. فدایی نژاد, م. نوفرستی, م. اقبال نیا, "بررسی اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها" , تحقیقات حسابداری و حسابرسی, صفحات:4-23, 1393.
15. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "پیامد تغییر واحد پول ملی آیا حذف چند صفر از ریال تورم زاست" , نظریه های نوین اقتصادی, صفحات:149-168, 1392.
16. م. نوفرستی, م. بیات, "پیش بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, صفحات:1-25, 1392.
17. ف. اسماعیلی, س. صدر, م. نوفرستی, "تقاضای پول در یک اقتصاد غیر ربوی" , تحقیقات اقتصادی, نسخه 47, صفحات:129-151, 1391.
18. م. فدایی نژاد, م. نوفرستی, س. شالباف یزدی, "بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران" , چشم انداز مدیریت مالی, نسخه 2, صفحات:29-52, 1391.
19. م. نوفرستی, "بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغییرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، ( مشترک با مهدی جلولی)" , نسخه 47, 1391.
20. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی به هزینه استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, صفحات:0-0, 1391.
21. م. بازاری اردستانی, م. نوفرستی, "اثر تغییر ساختار سنی جمعیت و تورم در اقتصاد ایران" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
22. م. نوفرستی, "تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران" , پژوهشهای اقتصادی(پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) - دانشگاه تربیت مدرس, صفحات:15-35, 1390.
23. م. نوفرستی, ر. موسوی, "برآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتا شدید در تهران و تاثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
24. م. نوفرستی, ز. سلیمانیان, "بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرآیند تولید زیربخش های 23 گانه صنعت رویکرد پانل سیستمی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
25. م. نوفرستی, ر. موسوی, "رآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتا شدید در تهران و ت ثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1389.
26. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "تراز پرداخت ها به عنوان یک پدیده پولی تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, نسخه 1, 1389.
27. م. نوفرستی, م. جلولی, "بررسی اثر حذف یارانه کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1389.
28. ع. جهانخانی, م. نوفرستی, ف. قراگوزلو, "بررسی اطمینان بیش از انداز سرمایه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران" , چشم انداز مدیریت, نسخه 8, صفحات:105-123, 1388.
29. ع. عرب مازار, م. نوفرستی, "یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای ایران" , پژوهش های اقتصادی ایران, 1373.
30. م. نوفرستی, ع. عرب مازار, "یک الگوی اقتصاد سنجی کلان برای اقتصاد ایران" , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, نسخه 2, صفحات:5-39, 1373.

ویراستار انگلیسی

شهیره نوذری

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس

shahireh_nozariut.ac.ir
11111111111

صفحه آرا

رضا عبداللهی

طراحی صفحه آرا

reza.a5231yahoo.com
111111111

ویراستار

رضا دیبا

زبان و ادبیات فارسی کارشناس

rdiba46yahoo.com