فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی: شواهدی از اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/es.2023.341494.1581

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده؛ معصومه قرنجیک


تحلیل مقایسه‌ای نظریات ژئواکونومی و کارکرد آن در سیاست قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/es.2023.366806.1627

داود منظور