فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = فرهنگ
راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 5-33

محمود محمدی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 4، شماره 14، مهر 1394

مجید کافی؛ محمدمهدی مظاهری