کلیدواژه‌ها = "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی “
بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر نوسانات نرخ ارز( رویکرد ARDL)

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 119-144

10.22034/es.2023.302942.1456

فریبرز فراغت؛ فریدون اوحدی؛ محمود خدام؛ حمید احمدزاده؛ محسن صیقلی