فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = ذخایر خارجی بانک مرکزی
برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز

دوره 11، شماره 40، تیر 1401

10.22034/es.2022.144755

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبایی‌نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی