کلیدواژه‌ها = خصوصی‌سازی در روسیه
راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 215-250

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی؛ مهدی صادقی شاهدانی