کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تاثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی: شواهدی از اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 85-108

10.22034/es.2023.341494.1581

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده؛ معصومه قرنجیک


رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی