فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = مالیات بر ارزش افزوده
واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 325-358

سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد حسین معماریان؛ پویا بحری