نویسنده = سیدعزیز آرمن
تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 463-498

سیدعزیز آرمن؛ اشکان بذرافکن؛ امیرحسین منتظرحجت؛ سید امین منصوری


تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 28، فروردین 1398

احمد صلاح منش؛ رضا علائی؛ سیدعزیز آرمن