نویسنده = رضا محسنی
بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 157-179

ابوالفضل رحیمی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ رضا محسنی