جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971114153295004964 بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران (مقایسه روش های جاری با روش های پارامتریک و غیر پارامتریک)
مرتضی حسن شاهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)