جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139711141452365004961 شناسایی عوامل مؤثر بر روند تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل
ويدا ورهرامي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)