جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805205003654 شناسايي عوامل مؤثر بر روند تأمین مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل لاجيت با رويكرد پنل
ویدا ورهرامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)