فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

اکبر کمیجانی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

komijaniut.ac.ir
0000-0003-0663-0217


استاد اقتصاد دانشگاه تهران

 

 

 • دکتری اقتصاد  1984- دانشگاه ویسکانسین – میلواکی (آمریکا)
 • تخصص : "اقتصاد پولی" ، "اقتصاد کلان" ، "اقتصاد بین الملل"
 • کارشناسی ارشد  1979 – دانشگاه ویسکانسین – میلواکی (آمریکا) تخصص: "اقتصاد پولی"
 • کارشناسی – تعاون  – دانشگاه تهران

 

 

کتاب‌های تالیفی

 • اکبر کمیجانی. "اصول و معیارهای تخصیص ارز در راستای تحقق اهداف اقتصاد کلان." : وزارت امور اقتصادی و امور دارایی، 1373.
 • اکبر کمیجانی. "ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373.
 • اکبر کمیجانی. "سیاستهای پولی مناسب در راستای تثبیت فعالیتهای اقتصادی." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374.
 • اکبر کمیجانی. "تحلیلی پیرامون مبانی نظری تجارت -تجربه عملی الحاق برخی از کشورها به گات ( یا WTO) و بررسی مقدماتی آثار اقتصادی الحاق ایران به آن." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374.
 • اکبر کمیجانی. "ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.
 • اکبر کمیجانی، حمید پاداش ، علی صادقین و بهروز احمدی حدید . "بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز." : پژوهشکده پولی و بانکی، 1390.

 

 

کتاب‌های ترجمه شده

 • اکبر کمیجانی و اکبر قاضوی زاده . "تحلیل اقتصادی، نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
 • اکبر کمیجانی، محمود مشهدی‌احمد و ناهید پوررستمی. "پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی." : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1390.
 • اکبر کمیجانی، حسین توکلیان و مجتبی حائری. "اقتصاد کلان - یک رویکرد جدید - ویرایش اول کانادایی (جلد اول: رشد و نوسانات اقتصادی)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Akbar Kamijani. "macroeconomic policies and performance in iran." Asian Economic Papers 5, no. 1 (2006): .
 • Akbar Kamijani, Hossein Kavand , and Hossein Abbasinejad . "Lack of Independency in Monetary Policy and the Role of Oil Price in Monetary and Fiscal Policy : The Case of Iran." ECONOMIC POLICY 6, no. 16 (2010): 3-32.
 • Akbar Kamijani, and Hossein Tavakolian . "The composition of foreign reserves of the central banks of selected countries : will the euro replace the dollar." Eurasian Economic Review (EER) 1, no. 2 (2011): 143-156.
 • Zahra Khoshnoud , Jafar Ebadi, and Akbar Kamijani. "Expanding Bank capital channel through credit rating method." Journal of Money, Investment and Banking 22, no. --- (2011): 114-131.
 • Mehdi Sadeghi Shahdani , Akbar Kamijani, Mohammad Hadi Zahedi Vafa , and Mohammad Ghaffary Fard . "Fiscal Decentralization Income Distribution and Economic Growth : A Case study for Iran." JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 6, no. 2 (2012): 76-80.
 • Akbar Kamijani, and . "NAIRU Fluctuations and Economic Growth: Evidences from Developing Countries." European Journal of Scientific Rsearch 98, no. 3 (2013): 310.
 • Zhale Zarei, and Akbar Kamijani. "Studying the Financial Stability in banking Section (Case study: Iran)." MAGNT RESEARCH REPORT 2, no. 4 (2014): 360.
 • Majid Ahmadlo, Akbar Kamijani, Kambiz Hozhbar Kiani, and Farhad Ghaffari. "Analysis of the Effects of relative price changes as supply shocks on inflation in Iran." European Online Journal of Natural and Social Sciences 3, no. 4 (2014): 897.
 • Gholamali Haji, Akbar Kamijani, and Kambiz Hozhbr Kiani. "Review of the Validity of Wagner's Law in Iranian Provinces." MAGNT RESEARCH REPORT 3, no. 1 (2015): 194.
 • Majid Ahmadlo, and Akbar Kamijani. "Investigating of the effects of relative price changes variability and skewness and monetary shocks on Inflation in Iran." Indian Journal Of Natural Sciences 5, no. 28 (2015): 1.
 • Mehdi Mohebi, and Akbar Kamijani. "NAIRU and productivity shocks: evidence from three gigantic economies." APPLIED ECONOMICS LETTERS 25, no. 1 (2017): 1-6.
 • محمد نادعلی ، اکبر کمیجانی و اسداله فرزین وش. "بررسی نظام ارزی مناسب برای ایران باتوجه به شوک های وارده." دانشگاه تهران -، 3 (1111): -.
 • اکبر کمیجانی. "بررسی ابزارهای کیفی سیاست های پولی درایران." نشریه معاونت امور اقتصادی و دارایی 11، 7 (1375): -.
 • اکبر کمیجانی. "نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی وتحلیلی ازجنبه های حقوقی واقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO." -، 1 (1378): -.
 • اکبر کمیجانی. "دستاوردهای نظام پولی - نگاهی به عملکرد سیاست پولی در ایران." - -، --- (1385): 1-2.
 • اکبر کمیجانی. "مجلس ششم و حقوق زنان." ایین 1، 5 (1385): 89-86.
 • اکبر کمیجانی. "سهمیه بندی بندی جنسیتی علیه زنان." ایین 2، 10 (1386): 57-54.

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Akbar Kamijani, and Rafic Nazarian. "behavioral pattern of income velocity of money and estimation of its function (The case of iran)." Iranian Economic Review 9, no. 11 (2004): 21-55.
 • Akbar Kamijani. "performance of monetary policy under the interest free banking law in Iran 1972 - 2010." Journal of Money and Economy 6, no. 1 (2011): 29-74.
 • Akbar Kamijani, مصطفی سرگلزایی , راضیه احمد , and مرضیه احمدی . "asymmetric effects of monetary shocks on economic growth inflation: case study in Iran." international journal of business and social science 3, no. 9 (2012): -.
 • Akbar Kamijani, and Habib Soheili Ahmadi . "Analysis of the role of protecting shareholders rights in expanding stock market in a selected developing countries." international journal of business and social science 3, no. 17 (2012): 223-228.
 • Akbar Kamijani, Nadiya Gandali Alikhani , and Esmaeil Naderi . "the long - run and short - run effects of crude oil price on methanol market in Iran." International Journal of Energy Economics and Policy 3, no. 1 (2013): 43-50.
 • Akbar Kamijani, Esmaeil Naderi, and Nadia Gandali Alikhani. "A Hybrid approach for forecasting of oil prices volatility." OPEC Energy Review 38, no. 3 (2014): .
 • اکبر کمیجانی. "نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت : منشا وگسترش اولیه ان." مجله تحقیقات اقتصادی -، 40 (1367): -.
 • اکبر کمیجانی و بیژن بید آبادی . "ارتباط پسین وپیشین بخشهای اقتصادی بابخش تجارت خارجی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 8، 5 (1372): 9-27.
 • اکبر کمیجانی. "تحلیلی براثاراقتصادی ناشی ازکنترل بازار ارز وملاحظات موثردرانتخاب نظام ارزی مناسب." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 1، 1 (1372): -.
 • ایرج توتونچیان و اکبر کمیجانی. "نگرشی بر مبانی کنترل ارز." سیاست های مالی و اقتصادی- وزارت امور اقتصاد و دارایی 1، 88 (1372): 12-19.
 • بیژن بیدآبادی و اکبر کمیجانی. "کل واردات ایران وترازتجارت خارجی طی سالهای 68 - 1352." سیاست های مالی و اقتصادی- وزارت امور اقتصاد و دارایی 1، 88 (1372): 33-40.
 • اکبر کمیجانی. "مکانیزم اثرگذاری سیاست پولی درقالب الگوی اقتصاد باز،موردایران." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 3، 1و2 (1374): 30-71.
 • اکبر کمیجانی و مهری رحیمی فر. "ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخص های مالی/عملیاتی شرکت های واگذار شده." فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی) 10، 1-36 (1377): .
 • اکبر کمیجانی. "مروری بر مبانی نظری و رهیافت های خصوصی سازی در چند کشور." مجلس و راهبرد 1، 24 (1377): .
 • اکبر کمیجانی. "درآمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصاد ایران." نامه مفید 1، 14 (1377): .
 • اکبر کمیجانی و محمدرحیم احمدوند. "ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذار کننده." مجله تحقیقات اقتصادی 1، 53 (1377): 27.
 • اکبر کمیجانی. "تشکیلات وعملکرد صندوقهای قرض الحسنه وجایگاه انها درسیستم پولی وبانکی ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 44 (1378): 1-35.
 • اکبر کمیجانی و اله محمد آقایی. "مالیات بر ارزش افزوده تجربه عملی آن در برخی کشورها." اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 11، 1-40 (1378): .
 • اکبر کمیجانی و محسن ابراهیمی. "هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی: مورد ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 1، 56 (1379): 55-81.
 • فیروزه عزیزی و اکبر کمیجانی. "تبیین مبانی نظری و تجربی فرایند تعدیل تورم براساس مدل *P." مدرس علوم انسانی 4، 1 (1379): 1.
 • اکبر کمیجانی و سعید عیسی زاده. "تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی." مجله تحقیقات اقتصادی 1، 59 (1380): 1.
 • محمدمهدی عسگری و اکبر کمیجانی. "مالیه تورمی و میزان بهینه آن." نامه مفید 10، 42 (1383): 137-172.
 • اکبر کمیجانی. "تحلیل نظری برخی پی آمدهای اقتصادی مالیه تورمی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی -، 30 (1383): -.
 • محمد مهدى عسکرى و اکبر کمیجانی. "تحلیل نظری آثار اقتصادی ذکات و مقایسه آن با مالیه تورمی." مجله تحقیقات اقتصادی 64، 64 (1383): 73-102.
 • اکبر کمیجانی و عباس معمارنژاد . "اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی ایران." پژوهش نامه بازرگانی -، 31 (1383): 1-32.
 • اکبر کمیجانی و رضا بوستانی . "ثبات تابع تقاضای پول در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 16، 67 (1383): 235-258.
 • اکبر کمیجانی و محمد نادعلی . "انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) -، 23 (1384): 1-37.
 • صالح قوی دل و اکبر کمیجانی. "نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) -، 20 (1385): 13-42.
 • منصوره عباسی و اکبر کمیجانی. "تبیین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه خارجی در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 41، 2 (1385): 69-105.
 • اکبر کمیجانی و بیژن صفوی . "بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره وری عوامل تولید استان های تهران - اصفهان - آذربایجان شرقی و خراسان." نامه مفید 12، 54 (1385): 3-32.
 • اکبر کمیجانی و منصوره عباسی. "تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 1، 73 (1385): 69.
 • اکبر کمیجانی و رویا سیفی پور . "بررسی اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 6، 3 (1385): -.
 • اکبر کمیجانی و صالح قویدل . "اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 76 (1385): 29-50.
 • اکبر کمیجانی و جواد سعادت فر . "تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها." نامه مفید -، 57 (1385): 3-28.
 • اکبر کمیجانی و جواد سعادت فر . "کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت های بازار بورس." جستارهای اقتصادی 3، 6 (1385): 11-44.
 • اکبر کمیجانی و علی اصغر اسماعیل نیا . "سنجش حق الضرب پول بااستفاده ازتخمین تابع تقاضای پول دراقتصادایران." مجله تحقیقات اقتصادی -، 50 (1386): 1-39.
 • اکبر کمیجانی و محمد نادعلی . "بررسی رابطه علی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران." پژوهش نامه بازرگانی 44، 44 (1386): 23-48.
 • اکبر کمیجانی و ناهید پوررستمی. "تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 12، 37 (1387): 39-59.
 • اکبر کمیجانی، محمود متوسلی و ناهید پوررستمی. "چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی ( با تأکید بر مدل ویلیامسون )." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 17، 50 (1388): 5-30.
 • اکبر کمیجانی، محمود متوسلی و ناهید پوررستمی. "چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون)." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی -، 50 (1388): 5-30.
 • اکبر کمیجانی و علی باقرزاده. "بررسی آزمون فرضیه کوزنتس - اهلووالیا در مناطق روستایی ایران." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 3، 3-9 (1388): 29.
 • اکبر کمیجانی و روح اله نظری . "تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 9، 3 (1388): 1.
 • اکبر کمیجانی و ابوطالب شالچیان. "تشکیل سرمایه و مولفه های اقتصادی آن در ایران." فصلنامه اقتصاد کاربردی 1، 1 (1389): 1.
 • اکبر کمیجانی، حسین کاوند و حسین عباسی نژاد. "فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاستهای پولی و مالی در ایران." سیاستهای اقتصادی 16، 78 (1389): 3-32.
 • سارا قبادی و اکبر کمیجانی. "تبیین رابطه میان سیاست پولی - ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران." مطالعات اقتصاد بین الملل 21، 2 (1389): 22-1.
 • امیر غلامی و اکبر کمیجانی. "رابطه بین تورم نااطمینانی تورمی رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران." فصلنامه اقتصاد کاربردی 1، 3 (1389): 1.
 • اکبر کمیجانی و پروانه سلاطین . "بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)." پژوهشگر (مدیریت) 7، 20 (1389): 27.
 • اکبر کمیجانی و علی باقرزاده . "تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و بهره وری با نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران." نشریه توسعه محلی ( روستایی - شهری)توسعه روستایی سابق 2، 2 (1389): 40-60.
 • اکبر کمیجانی و رامین مجاب . "رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران." پژوهشنامه اقتصادی 11، 2 (1390): 13-30.
 • علی باقرزاده و اکبر کمیجانی. "اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران." مجله اقتصاد کشاورزی 5، 2 (1390): 178.
 • جعفر عبادی، اکبر کمیجانی و  زهرا خوشنود . "رویکردی نوین به کانال سرمایه بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی." مجله تحقیقات اقتصادی 46، 95 (1390): 157-131.
 • علی باقرزاده و اکبر کمیجانی. "واکاوی نقش تحقیق و توسعه و حجم واردات بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران." فصلنامه اقتصاد کاربردی 2، 5 (1390): 1.
 • اسداله فرزین وش، اکبر کمیجانی و محمد رضا یوسفی شیخ رباط . "الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای." اقتصاد اسلامی 11، 43 (1390): 55-78.
 • اکبر کمیجانی و حسین توکلیان. "تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاست گذاری پولی بانک مرکزی." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1، 6 (1390): 20-42.
 • عادل آذر ، رحمت اله قلی پورسوته، سید مهدی الوانی ، اکبر کمیجانی و اسفندیار محمدی. "طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری: صنعت پتروشیمی." مدرس علوم انسانی 15، 4 (1390): 29.
 • اکبر کمیجانی و علی باقرزاده . "اندازه گیری و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ( RD بین المللی کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران." سیاست های اقتصادی (نامه مفید) 7، 2 (1390): 21.
 • اکبر کمیجانی و حبیب سهیلی احمدی . "تحلیل و بررسی نقش حمایت از حقوق سهامداران در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 1، 1 (1391): 41-62.
 • تیمور رحمانی، اکبر کمیجانی و سامان فلاحی. "تحلیلی از رابطه فساد و مالیات تورمی : مطالعه بین کشوری." پژوهشنامه مالیات 20، 13 (1391): 45-70.
 • حمید ابریشمی، اکبر کمیجانی، مهدی احراری و غزاله حسینی حبشی. "کاربرد سامانه خبره تلفیقی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." اقتصاد و الگو سازیٍ 3، 9 (1391): 39.
 • اکبر کمیجانی، حبیب سهیلی احمدی و پوریا قربانی . "نگاهی به نقش عوامل موثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان." جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 17، 1 (1391): -.
 • اکبر کمیجانی و حسین توکلیان. "سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی -، 8 (1391): 87-117.
 • اکبر کمیجانی، سید هادی عربی و محمد اسماعیل توسلی. "هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلامی." دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی 3، 2 (1391): 123.
 • اکبر کمیجانی، سید محمد هادی سبحانیان و سعید بیات. "اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM." پژوهشنامه اقتصادی 12، 45 (1391): 201.
 • اکبر کمیجانی و غلامعلی حاجی . "نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی : شواهد تجربی از ایران." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2، 7 (1391): 11-34.
 • علی باقرزاده و اکبر کمیجانی. "محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی." اقتصاد و توسعه کشاورزی 26، 2 (1391): 79.
 • اکبر کمیجانی، هادی عربی و محمد اسماعیل توسلی . "بررسی و نقد نظریه های اندیشه وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 17، 51 (1391): -.
 • اکبر کمیجانی و فرهاد علی نژاد مهربانی. "ارزیابی اثربخشی کانال های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 17، 2 (1391): -.
 • اکبر کمیجانی و ویدا ورهرامی . "برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران." فصلنامه راهبرد 21، 64 (1391): 27-42.
 • ژاله زارعی و اکبر کمیجانی. "ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه)." فصلنامه اقتصاد کاربردی 3، 10 (1391): 1.
 • اکبر کمیجانی و حمیدرضا طباطبایی زواره. "عوامل تعیین کننده نقدینگی در سطح بنگاههای تولیدی - یک رویکرد تقاضای پول." فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 17، 3 (1391): 3.
 • اکبر کمیجانی و اسماعیل نادری . "مقایسه قابلیت های مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدل های شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 5، 15 (1391): -.
 • اکبر کمیجانی و فائزه مشهدی احمد. "سیاستهای پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 47، 4 (1391): 179.
 • مهدی صادقی شاهدانی، اکبر کمیجانی، محمد هادی زاهدی وفا و محمد غفاری فر. "بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران." پژوهشنامه اقتصادی 12، 47 (1391): 97.
 • اکبر کمیجانی، اسماعیل نادری و نادیا گندلی علیخانی. "مقایسه انواع مدل های واریانس ناهمسان شرطی در مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 9، 35 (1391): 121.
 • اکبر کمیجانی، حمید پاداش و علی صادقین. "تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره وری نیروی کار." راهبرد اقتصادی 1، 3 (1391): 7.
 • اکبر کمیجانی، ابراهیم گرجی بندپی و  علیرضا اقبالی . "اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 21، 65 (1392): 61.
 • مجید احمدلو، اکبر کمیجانی، کامبیز هژبر کیانی و فرهاد غفاری. "تحلیل اثرات پراکندگی تغییرات قیمت های نسبی و شوک های پولی بر تورم در اقتصاد ایران." فصلنامه اقتصاد کاربردی 4، 12 (1392): 1.
 • اکبر کمیجانی، سعید بیات و سید محمد هادی سبحانیان. "آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران." سیاستهای اقتصادی 9، 1 (1392): 3.
 • اکبر کمیجانی و مجتبی حائری. "نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی." راهبرد اقتصادی 2، 5 (1392): 41.
 • اکبر کمیجانی، حسین توکلیان و علی توکلیان . "بررسی علیت میان تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران." پژوهشنامه اقتصاد کلان 8، 15 (1392): 3-3.
 • اکبر کمیجانی و سجاد ابراهیمی. "اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2، 6 (1392): 1.
 • اکبر کمیجانی، اسداله فرزین وش و سیدضیاءالدین کیاالحسینی. "قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا." اقتصاد اسلامی 13، 50 (1392): 31.
 • اکبر کمیجانی و نصراله خلیلی تیرتاشی. "تحلیل فقهی سیاست "حق الضرب پولی" با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن." دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی 5، 1-9 (1392): 6.
 • اکبر کمیجانی، نادیا گندلی علیخانی و اسماعیل نادری. "تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران." راهبرد اقتصادی 2، 7 (1392): 7.
 • اکبر کمیجانی، محمدتقی نظرپور و ایوب خزائی. "بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین المللی." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 9، 2 (1392): 3-30.
 • اکبر کمیجانی و فریدون محمدزاده. "تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 22، 69 (1393): 5.
 • منصور خلیلی عراقی ، اکبر کمیجانی و زینب کسرایی. "کاربرد اختیارهای حقیقی در ارزشگذاری پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی." فصلنامه اقتصاد انرژی ایران 3، 10 (1393): 67.
 • اکبر کمیجانی، سعید بیات و سید محمد هادی سبحانیان. "اثرات غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 10، 1 (1393): 3.
 • محمدرضا شریف آزاده، اکبر کمیجانی، تیمور محمدی و اکبر باقری. "بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)." فصلنامه اقتصاد کاربردی 4، 1 (1393): 1.
 • اکبر کمیجانی، کامبیز هژبر کیانی و هادی حق شناس. "بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در ایران به روش همجمعی ARDL." فصلنامه اقتصاد کاربردی 4، 1 (1393): 49.
 • محمد غفاری فرد، مهدی صادقی شاهدانی، اکبر کمیجانی و محمد هادی زاهدی وفا. "تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 22، 71 (1393): 125.
 • اکبر کمیجانی، حسین عباسی نژاد و طاهره بیژنی. "تاثیر سیاست های پولی بر نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم یافته." راهبرد اقتصادی 3، 10 (1393): 39.
 • هادی حق شناس و اکبر کمیجانی. "بررسی آثار کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 10، 102 (1393): 29-42.
 • اکبر کمیجانی، حسین عباسی نژاد، ناصر الهی و محمد بخشی زاده. "تاثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران، رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی." راهبرد اقتصادی 3، 12 (1394): 7.
 • اکبر کمیجانی، ناصر الهی و طاهره بیژنی. "تاثیر سیاست های پولی در نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 11، 1 (1394): 3.
 • اکبر کمیجانی و حمیدرضا طباطبایی زواره. "هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی، مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 15، 1 (1394): 141-157.
 • ژاله زارعی و اکبر کمیجانی. "شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 9، 1 (1394): 1-23.
 • اکبر کمیجانی، اسماعیل نادری و نادیا گندلی علیخانی. "بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران." مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 3، 3-10 (1394): 67.
 • غلامعلی حاجی ، اکبر کمیجانی و کامبیز هژبر کیانی. "بررسی تاثیر عوامل موثر بر اندازه دولت در استان های ایران." فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4، 15 (1394): 1.
 • اکبر کمیجانی، ناصر الهی و مسعود صالحی رزوه. "بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حدآستانه ای." پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 6، 21 (1394): 61.
 • اکبر کمیجانی و یزدان گودرزی فراهانی. "پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم انباشتگی." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 11، 2 (1394): 3-26.
 • اکبر کمیجانی و سامان فلاحی. "شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها." مجله تحقیقات اقتصادی 51، 3 (1395): 635-652.
 • اکبر کمیجانی، مسعود صالحی رزوه و محمد بخشی زاده. "پویایی های علی بین تولید، تقاضای انرژی و انتشار دی اکسید کربن در ایران: یک تحلیل آستانه ای." دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 12، 2 (1395): 3.
 • صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی. "تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران." پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) 17، 1 (1396): 1.
 • ساناز خطابی، اکبر کمیجانی، تیمور محمدی و عباس معمارنژاد . "عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 11، 1-37 (1396): 63.
 • اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی. "ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی: نقد دیدگاههای رایج و دلالت ها." دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 15، 29 (1397): .
 • تیمور رحمانی، اکبر کمیجانی، محسن مهرآرا و طاهره سیفی. "بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتیال (مطالعه بین کشوری)." راهبرد اقتصادی 5، 17 (1398): .
 • وحید فرمان آرا، اکبر کمیجانی، اسداله فرزین وش و فرهاد غفاری. "نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 13، 47 (1398): .
 • امیر عزیزی، اکبر کمیجانی و تیمور رحمانی. "بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 27، 91 (1398): 43-72.