فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394 
1. بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور