دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394 
1. بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور