فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، دی 1393 
4. تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان