دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1393 
4. رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی