فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، دی 1392 
1. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


6. مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

جواد خلیل‌زاده؛ حبیب آقاجانی؛ محمدرضا حلاج یوسفی؛ کیومرث شهبازی