دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392 
1. تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


6. مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

جواد خلیل‌زاده؛ حبیب آقاجانی؛ محمدرضا حلاج یوسفی؛ کیومرث شهبازی