فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392 
7. تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت