آخرین شماره


شماره 15 سال 4
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - بررسي سناريو‌هاي راهبردي سياست‌هاي پولي و مالي در ايران ( DOI : 0)
( پری جعفری لیلاب - جعفر حقیقت - حسین اصغرپور - بهزاد سلمانی )
2 - استخراج رژيم‎هاي تورمي فصلي در اقتصاد ايران و نحوه تأثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از رژيم‎هاي تورمي ( DOI : 0)
( احمد عزتی شورگلی - مهدی علی نژاد - پریسا صحرایی )
3 - شناسايي عوامل مؤثر بر روند تأمین مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل لاجيت با رويكرد پنل ( DOI : 0)
( ویدا ورهرامی )
4 - بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک ( DOI : 0)
( مرتضی حسنشاهی )
5 - تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفيت و تلاش مالياتي با تأکید بر شاخص‌هاي اقتصادي در كشورهاي منتخب: رهيافت رگرسيون داده‌هاي تابلويي آستانه‌اي ( DOI : 0)
( محمد زمان محمدی شیرکلایی - احمد جعفری صمیمی - سعید کریمی پتانلار - امیر منصور طهرانچیان )
6 - بررسي اثر تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دی‌اکسیدكربن ( DOI : 0)
( سمیه اعظمی - کیومرث سهیلی - پریسا جیحونی پور )
7 - رويكرد كيفي كنترل استراتژيك در تركب و نضج فرايند كوچك‌سازي در سازمان‌هاي دولتي (با تأكيد بر شموليت روش‌شناختي در اقتصاد دانش‌بنيان) ( DOI : 0)
( محمدشتا بدرا )