اخبار نشریه

لزوم ارائه گزارش سیاستی توسط نویسندگان محترم

10-با توجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه مشورتی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولین ارشد نظام دارد فلذا نویسندگان محترم متعهد می‌گردند در صورت پذیرفته شدن مقاله علمی-پژوهشی خود، یک گزارش سیاستی مستخرج از مقاله یا موضوع مرتبط با عنوان مقاله و فرمت نگارش مشخص ارائه کنند. لازم به ذکر است چاپ نهایی مقاله منوط به ارائه گزارش سیاستی می‌باشد.