اهداف و چشم انداز


هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی؛
بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.