مقاله


کد مقاله : 139808065004175

عنوان مقاله : تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران

نشریه شماره : 28 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 23

فایل های مقاله : 1.08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا علائی rezaal66@gmail.com استاد دکترا
2 احمد صلاح منش salahmanesh@yahoo.com استادیار دکترا
3 سیدعزیز آرمن saarman2@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369:1 تا 1396:4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی همزمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و 99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریبا برابر با صفر است که همه¬ی آنها در دهه-ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره¬ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.