مقاله


کد مقاله : 139806275003950

عنوان مقاله : چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)

نشریه شماره : 28 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 23

فایل های مقاله : 829 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود عیسوی eisavim@yahoo.com استادیار دکترا
2 امیر خادم علیزاده khademalizadeh.a@gmail.com استادیار دکترا
3 محمدمهدی مجاهدی موخر m_mojahedi2004@yahoo.com استادیار دکترا
4 معصومه آقاجانی maghajani83@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مبحث پول يكي از مفيدترين و شايد بتوان گفت يكي از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادي است. به طوري كه فهم صحيح مفاهيم مرتبط با پول، شرط اساسي درك مناسب از كاركرد اقتصاد و تعامل اجزاي آن محسوب مي¬شود. این پژوهش به هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه¬های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه¬ای و بررسی مطالعات پیرامون موضوع، انجام گرفته و به این پرسش¬ها پاسخ می¬دهد: عرضه پول درونزاست یا برونزا؟ خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان¬پذیر است؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که ایراداتی که به خلق پول در اقتصاداسلامی وارد است عبارتند از: بی¬ثباتی اقتصادي، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادي، عدم ایفاي تعهد بازپرداخت سپرده¬ها توسط بانک¬ها. لذا امکان خلق پول در اقتصاد با رویکرداسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه¬های اسلامی، امکان انتشار پول فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی درراستای منافع عمومی قدم برمی¬دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم بازخواهدگشت. بانک¬های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده¬های بانکی، پول محسوب نمی¬شوند. در اقتصادبارویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق¬گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره در اقتصاد با رویکرد اسلامی، عرضه پول درونزا درنظرگرفته می¬شود. در پایان، عوامل موثربرعرضه پول عبارتنداز: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.