مقاله


کد مقاله : 139806255003941

عنوان مقاله : بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی¬ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 138

فایل های مقاله : 801 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تیمور رحمانی trahmani@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 اکبر کمیجانی komijani@ut.ac.ir استاد دکترا
3 محسن مهرآرا mmehrara@ut.ac.ir استاد دکترا
4 طاهره سیفی t.seifi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی¬ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی¬ها می¬تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک¬های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی¬ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش¬ها بر بی¬ثباتی-های اقتصاد کلان (بی¬ثباتی¬های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک¬های مرکزی به تحولات بازار دارایی¬ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک¬های پائین¬تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می¬دارند که واکنش بانک¬های مرکزی به قیمت سهام می¬تواند به کاهش بی¬ثباتی¬های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی¬ثباتی¬های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی¬ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست¬های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی¬ثباتی¬های اقتصادی می¬باشد.