مقاله


کد مقاله : 139806245003933

عنوان مقاله : برآورد کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در استان‌های ایران(رهیافت توبیت)

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 36

فایل های مقاله : 666 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یونس گلی younes.goli67@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 میثم صفری تخت شیرینی m.safaritakhte@mail.sbu.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می‌پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می‌دهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان می‌دهد که صنعتی‌ شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهره‌برداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله‌ سیاست‌های موثر بر¬بهبود کارایی انرژی است.