مقاله


کد مقاله : 139806245003932

عنوان مقاله : برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 38

فایل های مقاله : 785 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir استاد دکترا
2 سعید کریمی پتانلار s.karimi@umz.ac.ir دانشیار دکترا
3 کورش اعظمی kourosh8612@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره‌وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره‌وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می‌گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می‌کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می‌شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می‌باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می‌باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می‌باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته‌اند. همچنین افزایش بهره‌وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.