مقاله


کد مقاله : 139806245003931

عنوان مقاله : تأثیر اشتغال زایی در بخش عمومی بر بازار کار خصوصی: رویکردی منطقه¬ای به بازار کار در ایران

نشریه شماره : 17 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 51

فایل های مقاله : 947 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا شکیبایی ashakibaee@yahoo.com دانشیار دکترا
2 رضا اخباری rakhbary@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ایجاد شغل در بخش عمومی می¬تواند بر اساس اثرات تخلیه¬ای به خروج مشاغل از بخش خصوصی انجامد و یا بنا بر اثرات ضریب فزاینده، با ایفای نقش مکملی در فعالیت¬های اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن خلق شغل در بخش خصوصی را سبب شود. این دو اثر با استفاده از داده¬های 30 استان کشور ایران و در بازه زمانی سال¬های 1384 تا 1395 و در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود اثر تخلیه¬ای اشتغال در بخش عمومی را در سطح مناطق اثبات می¬کند. مطالعات صورت گرفته در دنیا پیرامون ارتباط بین اشتغال بخش عمومی و خصوصی نشان می دهد که بیرون راندن اشتغال خصوصی و بعضاً کاستن از اشتغال کل با ورود بخش عمومی به بازار کار در مناطق صنعتی پررنگ تر از دیگر مناطق است. بر این اساس برای بررسی این فرضیه که اثر تخلیه¬ای در مناطق صنعتی شدیدتر از سایر مناطق است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ارزش افزوده کل هر منطقه به عنوان نماگری برای سطح صنعتی بودن منطقه در نظر گرفته شد و الگوی رگرسیونی آستانه¬ای برآورد گردید. نتایج این الگو، صحت فرضیه فوق را در اقتصاد ایران تأیید نمی¬کند و توجیه آن نیز به نقش شبه دولتی¬ها در اقتصاد و سهم بالای آن¬ها در تولید صنعتی باز می¬گردد.