مقاله


کد مقاله : 139806245003927

عنوان مقاله : بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر کاهش فساد در کشورهای عضو منا

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 51

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جابر بهرامی Bahrami_economic@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مصیب پهلوانی Pahlavani@eco.usb.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

فساد اداری، پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیة کشورهای جهان وجود دارد. بااین‌حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حدومرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد و سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ لذا به‌منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به‌‌صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال‌های 2012-2003 می‌باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه‌گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم‌انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص‌ ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه‌بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس‌انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص‌ ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته‌اند