مقاله


کد مقاله : 139806245003921

عنوان مقاله : نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 43

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدعبداله رضوی razavi@stu-mail.um.ac.ir - دانشجوی دکترا
2 مصطفی سلیمی فر mostafa@um.ac.ir - دکترا
3 علی اکبر ناجی میدانی aknaji@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به‌ویژه اینکه این متغیر به‌لحاظ نظری هم می‌تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد. لذا بررسی اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به‌لحاظ تجربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس‌‌العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته شده است. تمام داده‌های به‌کاررفته از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نتایج این مقاله حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد. طبق نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه واریانس صادرات غیرنفتی، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغییرات صادرات غیرنفتی را توضیح می‌دهد. نکته قابل‌توجه، وابستگی زیاد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی در ایران است که جای تأمل دارد