مقاله


کد مقاله : 139806245003920

عنوان مقاله : تأثیر غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز: یک مطالعه موردی برای ایران

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 58

فایل های مقاله : 2.82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید راسخی srasekhi@umz.ac.ir دانشیار دکترا
2 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir استاد دکترا
3 مجتبی منتظری شور کچالی montazeri.mojtaba@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) ، شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره‌گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به‌صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می‌یابد. براساس یافته‌های تحقیق حاضر، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست‌های ارزی درنظر گرفته شود