مقاله


کد مقاله : 139806165003904

عنوان مقاله : تحلیل رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص¬های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 55

فایل های مقاله : 1.35 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی اسلامیان mojeslam@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 فرهاد دژپسند f_dejpasand@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
3 علیرضا خزایی kh.alireza@hotmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می¬کند. بر¬اساس نتایج مشاهده می¬شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می¬باشد. بررسی توامان شاخص¬های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می¬دهد که صنایع مبتنی¬بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن¬ برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می¬دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می¬شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی¬ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.